Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2013 2014 2015 2016

Архив на обществени поръчки от 2015 година

ОП-2015-014 / 26.10.2015

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

ОП-2015-013 / 30.09.2015

Доставка на донбаски въглища, дърва и пелети от дървесина за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2015 г. до 01.04.2016 г.

ОП-2015-012 / 18.09.2015

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2015 - 2016 година и 2016-2017 година

ОП-2015-011 / 04.08.2015

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Лясковец за пълноценно социално включване

ОП-2015-010 / 30.07.2015

Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка

ОП-2015-009 / 02.07.2015

Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2015/2016 година

ОП-2015-008 / 26.06.2015

Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”

ОП-2015-007 / 26.05.2015

Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване, с. Козаревец

ОП-2015-006 / 08.05.2015

Строително - монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

ОП-2015-005 / 30.04.2015

Осъществяване на строително- монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”

ОП-2015-004 / 24.03.2015

Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на Община Лясковец през 2015 г.

ОП-2015-003 / 16.03.2015

Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като среда с местно културно значение в град Лясковец”

ОП-2015-002 / 13.02.2015

Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец"

ОП-2015-001 / 09.02.2015

Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения” по две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Обучения по ключови компетентности” и Обособена позиция 2 „Провеждане на надграждащо чуждоезиково обучение по Английски език”