Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Образование СУ „Максим Райкович” - корпус I СУ „Максим Райкович” - корпус I Образователната мрежа на Община Лясковец включва три общински училища, от които едно средно и едно начално училище в гр. Лясковец, и едно обединено училище в с. Джулюница. Общо във всички училища се обучават около 700 ученика. Предучилищната подготовка на децата се извършва в групи към общинските детски градини. На територията на общината функционират шест детски градини, от които три са в гр. Лясковец, а останалите в съставни селища на общината. В градините се възпитават около 350 деца. В град Лясковец работи и една детска ясла. Училища Средното училище „Максим Райкович” в град Лясковец е наследник на пълна реална смесена гимназия от 1944 година. От 15 ноември 1965 година влиза в нова сграда в центъра на града, директор тогава е Гено Джамбазов. Преминава през основно училище, като на 18 ноември 1971 отново приема за патрон името на архимандрит Максим Райкович и през същата година е удостоено с орден „Кирил и Методий” ІІ степен. През учебната 1982-1983 година основното училище прераства в ЕСПУ с директор Димитър Арабаджиев. В началото на демократичните промени директор е Николай Кожухаров. От следващата 1990-1991 г. горният курс на ЕСПУ „М. Райкович” се помещава в нова сграда – бившият партиен дом става корпус ІІ на гимназията, а в основната сграда - корпус І, се обучават учениците от І-VІІ клас. Тогава е обзаведен и модерен кабинет по биология. Следват кабинетите по физика, химия, география, информатика, математика, чуждоезиково обучение. Осъществен е прием на първия випуск първокласници. От 2002 г. компютърната зала в училището разполага с достъп до интернет. Обучават се ученици в профилирани паралелки. От 2010 г. училището е в списъка на средищните училища в Република България. От 1 август 2016 година Средно общообразователно училище „Максим Райкович” е преименувано в Средно училище. С реализирането на нови професионални паралелки се разширява базата с кабинети – машинен оператор и кабинет по шивачество. Поетапно училището се разширява и осъвременява, модернизират се класните стаи, оборудват се с нови мебели, а със спечелени национални проекти се обособяват класна стая на открито, готварски кабинет и други. Освен по национални проекти, лясковското средно училище работи успешно и по международни проекти по Програма „Еразъм+”. Реализирането на съвместни дейности с училища от други държави утвърждава името на училището и извън пределите на България и доказва високото ниво на лясковските възпитаници.

НУ „Цани Гинчев” НУ „Цани Гинчев” Начално училище „Цани Гинчев” в град Лясковец носи името на известния възрожденски деец, учител, писател и общественик, роден и живял в Лясковец. По най-стари данни първото училище в Лясковец е открито в Кондьовата махала в периода между 1815 и 1820 година. През периода от 1904 до 1906 година, със средства, дарени от рода Бурови - Станка, Атанас, Цоню и Илия, по планове на горнооряховския архитект Петко Иванов Момчилов, се построява училище, станало известно като Буровото училище. В него вече повече от век, се учат децата на Лясковец. При земетресението през юни 1913 г. сградата е съборена, а през лятото на същата година, напълно възстановена и училището вече официално се именува „Братя Бурови”. Това име носи до 1950 година, когато е преименувано в НУ „Цани Гинчев”. От първото килийно училище в Кондьовата махала /днес „Св. Атанас”/ до сега, тук са работили над 150 учители. Документирано е директорството на Ангел Беров за периода от 1888 г. до 1895 г., когато освен ръководител на кварталното училище, е и главен учител на всички училища в Лясковец. OбУ „П. Р. Славейков” OбУ „П. Р. Славейков” От 2004 г. директор на училището е Диана Петкова. Години наред НУ „Ц. Гинчев” развива изключително разнообразна извънкласна дейност. Наред с редовните учебни занятия, в училището са били сформирани различни групи по интереси и кръжоци – за изучаване на техническо и ЖП дело, авиомоделизъм, кукловодство, училищен хор, танцов състав, вокална група, група „Народни празници и обичаи”, клуб „Религия”, спортни клубове по таекуондо и футбол и групи по занимателен английски език и приложни изкуства. А в съвременния свят на технологиите, съвсем естествено, днес училищните дейности са съсредоточени в клуб „Дигитален свят” и продължаващите традициите Гимнастически клуб „Юнак”, група „Забавна математика” и група „Природен свят”. Има период, в който ежемесечно е издаван класен вестник – „Задружен екипаж”. Днес в модерното училище е учредена и Родителска Академия, а мисията й е да подпомага процеса на взаимодействие между училище и родители. Училището работи системно и целенасочено за приобщаване на всички ученици към процеса на обучение и възпитание. Голям е и опитът и добрите училищни практики при работа с ученици със специални образователни потребности. Днес в НУ „Цани Гинчев” учат над 70 деца от І до ІV клас. Един от основните призове, които училището учреди през последните години, е Наградата „Випусник на годината”. Тя има за цел да удостои с признание и да поощри за бъдещи успехи един от всички завършващи училището четвъртокласници. Учителите и учениците успешно работят и по различни проекти с наши и международни партньори, а наградите на възпитаниците и реализираните проекти на училището са неизброими.

ДГ „Пчелица” ДГ „Пчелица” Обединено иновативно училище „П. Р. Славейков” с. Джулюница е наследник на първото килийно училище в селото, работило в старата църква, построена през 1834 година. През 1879 г. за задоволяване на нарасналите нужди от обучение, с доброволно събрани от жителите средства, е построена самостоятелна училищна сграда - старото училище. Само след година обаче, поради бързото увеличаване на населението, тя се оказва тясна и за училищни нужди се ползват и 5-6 частни къщи. Съществуващата днес сграда е проектирана на два етажа с 16 класни стаи, а строежът й завършен през 1923 година. През 1969 г. е издигнат третият етаж на училището и сега то разполага с 24 класни стаи и кабинети и 13 допълнителни помещения. През 1974 година към училището са построени физкултурен салон, работилница и машинно отделение, а през 1993 година котелно помещение и топла връзка с физкултурния салон. Днес в училището работят висококвалифицирани специалисти. Това е модерно обединено, средищно училище, с целодневна организация и професионална подготовка в VIII – Х клас. Учителският екип, с директор Даниела Христова, залага изключително на неформалното образование в нетрадиционна обстановка и сред природата. Училището работи активно по различни проекти, насочени към намаляване броя на отпадащите ученици, осигуряване на допълнително обучение по български език, предприемачество и екология. Приоритет на ръководството е и организирането на безплатни зелени училища по лидерство и предприемачество, за повишаване на езиковата култура на деца и родители в риск от отпадане, за повишаване капацитета на родителската общност и др. Много добро и дългогодишно е партньорството на Обединено училище „П. Р. Славейков” с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Училището е средищно от учебната 2009-2010 година. Учениците са със смесен етнически състав – ромски и български. Училището е иновативно и е уникален модел на интеркултурно учебно заведение. Деца от ДГ „Радост” - 2006 г. Деца от ДГ „Радост” - 2006 г. По различни училищни проекти са създадени клубове с разнообразна дейност: „Заедно” – фолклор на етносите, „Приложно изкуство”, „Куклен театър”, Танцова формация „Хорце”, „Еко-клуб”, „Автентичен фолклор”. В тях се включват повече от 80% от общо над 120-те ученици, като обучаващите се в училището са не само деца от селата на община Лясковец, но и ученици от съседни общини. Детски градини и ясли Първата детска градина в гр. Лясковец е открита през 1966 г. Първоначално тя носи името ЦДГ „Лиляна Димитрова”, а по-късно е преименувана на ДГ „Пчелица”. През 2003 г. към нея е учредено Училищно настоятелство. През годините детската градина е била базова по „Физическо възпитание на децата”. Поставено е началото на много инициативи и са организирани допълнителни обучения по английски и френски език, народни танци и балет. Създадени са спортен клуб и клуб по изобразително изкуство. Градината взема активно участие в мероприятията свързани с празниците от културния календар на община Лясковец и редовно организира собствени концерти и представления, а традиционното отбелязване на националните и битови празници спомага за възпитанието на децата в национална принадлежност. Екипът на детската градина работи успешно и по различни проекти, сред които и международния проект от 2007 г. по програма Коменски - „Песни, музика и традиционни инструменти в Европа” с координатор Франция и партньори Турция, България, Испания и Португалия. Също така, в резултат от спечелени през последните години проекти, ДГ „Пчелица” претърпя редица обновявания. Освен пълен ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност, детското заведение непрекъснато подобрява и материалната си база. Внедрени са модерни комуникационни технологии, оборудвани са кабинетите, спортния салон и зелените пространства в двора. Всички инициативи целят развиване на богата ценностна система, спортни навици и творчески умения от ранна детска възраст.

ДГ „Славейче” ДГ „Славейче” ДГ „Радост” - гр. Лясковец е открита през 1973 г. и е втора по ред детска градина в града. Обособени са четири групи със самостоятелни санитарни възли, офиси и гардеробни. Днес градината се посещава от около 100 деца, разпределени в четири възрастови групи. Персоналът включва осем учителя. Сред дейностите извън учебната програма са организираните групи за изучаване на английски език, народни танци и аеробика, театрален кръжок, кръжок по изобразителна дейност и вокална група. Детска градина „Радост”, както и останалите детски заведения в града, продължава да подобрява материалната си база чрез изпълнение на редица различни проекти.

ДГ „Славейче” - гр. Лясковец е третата детска градина в града и отваря врати през 1979 г. Името „Славейче” носи от 1986 г., когато е определена и за базова. Днес в детската градина се възпитават деца от 3 до 7 години. Екипът на детската градина работи успешно с Ресурсен център, гр. Велико Търново във връзка с приема в детската градина и на деца със специални образователни потребности. Важна роля за приобщаването на тези деца играе съвместната работа на учители, специалисти и родители за тяхната социализация сред останалите им връстници и по-пълноценната им интеграция. Децата в ДГ „Славейче” изучават под формата на допълнителни дейности английски език, народни танци и балет. В градината са реализирани различни проекти за подобряване качеството на материалната база и възпитанието на децата.

Тържество в ДГ „Сладкопойна чучулига” - 2009 г. Тържество в ДГ „Сладкопойна чучулига” - 2009 г. ДГ „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница работи с деца от 1968 г. Сградата е построена по типов проект и отговаря на изискванията за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст. От откриването си до 1979 г. детската градина е базова, а през 1973 г. е открита и четвърта целодневна група. През 1978 г. започва изграждането на надстройка на сградата, осигуряваща работата на още две групи, поради големия брой желаещи да посещават детската градина. Днес демографският срив дава отражение на раждаемостта в селото и към настоящия момент в детската градина функционират две групи. През 2008 г. е направен основен ремонт в сградата, финансиран от Япония на основание разработен от Община Лясковец проект. През 2009 г. е извършено външно обновяване на сградата по проект „Красива България”. Чрез тези дейности за децата на с. Джулюница са създадени отлични условия за обучение и възпитание. През 2017 г. в детската градина е влята ДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял, като учебно-възпитателната дейност се осъществява в сградния фонд в двете села. Бивш възпитаник на ДГ „Сладкопойна чучулига” е прославеният сумист Котоошу.

Представление в ДГ „Вълшебство” - 2010 г. Представление в ДГ „Вълшебство” - 2010 г. ДГ „Вълшебство” - с. Драгижево е създадена през 1972 г. Днес в нея се възпитават и обучават около 20 деца. Колективът на детската градина се стреми винаги компетентно да отговаря на детските потребности, интереси и стремежи. Насърчават се проявите на творческите заложби на децата. Градината осигурява добра среда за успешното физическо, духовно, нравствено и социално развитие на възпитаниците си, като се стреми да предлага оптимални условия за провеждане на модерен учебно-възпитателен процес и пълноценна подготовка на децата.

През 1975 г. в с. Козарец отваря врати Целодневна детска градина, която от 2004 г. носи името „Детелина”. През годините капацитетът на детската градина е варирал като максималният брой на обучаващи се деца е достигал 38. Днес тя работи с около 30 деца на възраст от 2 до 6 години. Детската градина посреща своите възпитаници в приветлива сграда, с подновена материална база, освежени помещения и детска площадка.

Двора на ДГ „Детелина” Двора на ДГ „Детелина” Единствената ясла на територията на община Лясковец - детска ясла „Мир” - гр. Лясковец, е открита през 1963 г. с капацитет 20 деца. Името „Мир” получава на 16.06.1989 г., а неин кръстник е космонавта Александър Александров. През 1968 г. е преместена в друга сграда, приспособена за 45 деца, а през 1974 г. яслата се нанася в новопостроена, просторна сграда с капацитет 120 деца, в която се помещава и до днес. Тя разполага и с добре обзаведен двор с катерушки, площадки и много цветя. В два двуетажни корпуса са разположени 5 групи, и физкултурен салон. Обособени са пералня, административно звено, кухненски блок и котелно помещение. Всяка група се обслужва от персонал от четири човека - две медицински сестри и две детегледачки. Числеността на една яслена група е 16 деца. Детската ясла разполага и с пункт за продажба на храна от детската кухня, подходяща за възраст от 7 м. до 3 години. ДЯ „Мир” ДЯ „Мир” Детска ясла „Мир” продължава да се модернизира и през 2009 г. се реализира проект на СИФ за „Ремонт на детска ясла „Мир” - гр. Лясковец. Осъществени са строително-ремонтни работи, като са изградени нов покрив и топлоизолация, и е подменена външната дограма. По проекти през 2010 и 2013 година в ДЯ „Мир”, както и във всички детски градини в града са изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност, като е подменена дограма, направена е топлоизолация на стени, монтирани са слънчеви колектори за производство на гореща вода и други. От 2018 година лясковската Детска ясла „Мир” е с облагородено дворно пространство - изградени са нови площадки за игра, подменени са настилки и алеи и наново е изградена цялата ограда на детското заведение.

Училища и детски градини в населените места от община Лясковец

СУ "Максим Райкович" - гр. Лясковец
Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. "Манастирска" 1
тел.: 0876 298421
e-mail:
web: www.su-mrlc.com
НУ "Цани Гинчев" - гр. Лясковец
Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. "Петър Оджаков" 1
тел.: 0896 649661
e-mail:
ОбУ "П. Р. Славейков" - с. Джулюница
Kонтакти: 5146 с. Джулюница
ул. "Стефан Стамболов" 1
тел.: 0878 313580
e-mail:
ДГ "Пчелица" - гр. Лясковец
Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. "Бузлуджа" 18
e-mail:
web: pchelica.lyaskovets.net
ДГ "Радост" - гр. Лясковец
Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. "Васил Левски" 119
e-mail:
web: radost.lyaskovets.net
ДГ "Славейче" - гр. Лясковец
Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. "Добранка Камбурова" 3
e-mail:
web: slaveiche.lyaskovets.net
ДГ "Сладкопойна чучулига" - с. Джулюница
Kонтакти: 5146 с. Джулюница
ул. "Христо Смирненски" 1
e-mail:
web: chuchuliga.lyaskovets.net
ДГ "Вълшебство" - с. Драгижево
Kонтакти: 5145 с. Драгижево
ул. "Малина" 2
e-mail:
web: valshebstvo.lyaskovets.net
ДГ "Детелина" - с. Козаревец
Kонтакти: 5148 с. Козаревец
ул. "Славяни" 1
e-mail:
web: detelina.lyaskovets.net
ДЯ "Мир" - гр. Лясковец
Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. "Д-р Иван Касабов" 9 А
e-mail: