Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Местоположение Карта на България Град Лясковец се намира на 43° 6' с.ш. и 25° 43' и.д. Разположен е в началото на Предбалкана, източно от Арбанашкото бърдо, в подножието на скалата, върху която се намира манастирът "Св. св. Петър и Павел", на 10 км североизточно от гр. Велико Търново, на 2 км. югоизточно от гр. Горна Оряховица и на 5 км. южно от р. Янтра. Градът е върху наклонена равнина на надморска височина от 170 до 260 м. Открит е на изток и на север към долината на р. Янтра и Дунавската равнина. Релефът на територията е хълмисто-равнинен и обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Средния Предбалкан. Карта на област Велико Търново Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Сравнително ниската средногодишна температура (11.5°С) и високата годишна амплитуда (25.2°С) са белези на континенталния климат в района. Годишното количество на валежите е под средното за страната. През територията на общината протича р. Янтра, която извира от Стара планина и се влива в р. Дунав. Подземните води на територията на общината са карстови и порови. Разпространени са главно следните почвени типове: черноземи, тъмносиви и сиви горски почви, които заедно с климатичните особености и разнообразния релеф са предпоставка за високо естествено плодородие. Почвите са подходящи за отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, лозарство и зеленчукопроизводство. В сравнение със земеделските земи горските масиви са със сравнително малка площ и включват предимно широколистна растителност. Град Лясковец принадлежи към Великотърновска област и е център на община, която граничи с Община Горна Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община В. Търново. Общата ѝ площ възлиза на 117 542 дка. В границите ѝ влизат 6 населени места - град Лясковец с площ 213 ха и петте съставни села с площи както следва: с. Джулюница - 186.3 ха, с. Козаревец - 153.7 ха, с. Добри дял - 186.3 ха, с. Драгижево - 91.1 ха и с. Мерданя - 89.8 ха. Карта на община Лясковец Населението на общината наброява около 11 500 души, около 7 000 от които живеят в гр. Лясковец, 1 500 в с. Джулюница, около 850 в с. Козаревец, 820 в с. Драгижево, 710 в с. Добри дял и 590 в с. Мерданя. От общия брой на жителите около 48% са мъже и 52% - жени. По възрастова структура населението е приблизително както следва: до 18 г. - 15%; население в трудоспособна възраст - 56% и население в пенсионна възраст - 29%. Географското положение на общината благоприятства развитието на транспортно-комуникационната система, обслужваща националната транспортна мрежа. Мрежата на автомобилния транспорт включва републикански и общински пътища с обща дължина 44.65 км. Лясковец и общината са в непосредствена близост до международното летище в гр. Горна Оряховица и ж.п. възел Горна Оряховица, като през територията на общината преминава трасето на ж.п. линията София - Варна. Град Лясковец има ж.п. гара на линията Горна Оряховица - Елена, пътническото движение, по която е преустановено през 2002 г. По-късно линията е закрита като нерентабилна с постановление на Министерски съвет №324 от 23 декември 2003 г. През територията на общината преминават първокласният републикански път София - Варна (I-4, Е772) и второкласният Поликраище - Средец (II-53), а в близост и първокласният Русе - ГКПП Маказа-Нимфея (I-5, E85). Община Лясковец е разработила междуобщински транспортни схеми. Селищата в общината са свързани помежду си с пътни комуникации, които са добре развити. През зимните месеци пътните условия не се променят.