Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

С лице към хората Административно обслужване Център за административно обслужване

Център за административно обслужване - интериор Център за административно обслужване - екстериор
Адрес: 5140 гр. Лясковец
пл. "Възраждане" 1
Телефон: 0619 24250
E-mail:
Работно време: понеделник - петък: 08:00 - 18:00 Касата на Центъра за административно обслужване приема плащания с банкови карти.

Плащане на такси и услуги по банков път

Банка: Банка ДСК ЕАД - филиал гр. Лясковец Сметка: IBAN: BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
Кодове за плащане: 448001 - Технически услуги
448007 - Административни услуги
448008 - Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448011 - Такси за гробни места
448013 - Такси за притежаване на куче
444100 - Наеми на имущество
444200 - Наеми на земя
445500 - Продажба на дълготрайни материални активи
445600 - Продажба на земя
445900 - Продажба на нематериални активи
445100 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445200 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
446500 - Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
447000 - Други неданъчни приходи

Документи

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ
Административно обслужване на физически и юридически лица
Ред и организация на документооборота
Харта на клиента

Услуги

Забележка: При предоставяне на услуги не се изискват необходими документи, които се издават от Общинска администрация - Лясковец.

Допълнителни бланки

Пълномощно за един упълномощител
Пълномощно за трима упълномощители
Декларация за идентичност на лице с различни имена
Декларация за идентичност на починало лице с различни имена
Декларация за сключване на граждански брак
Декларация по § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ
Декларация по § 6 от ПЗР на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите...
Декларация за година на извършено строителство в ПИ
Декларация за доброволно съгласие на граница между УПИ
Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Декларация за вида и броя на съдовете за битови отпадъци
Декларация по чл. 15, ал. 1 от Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница