Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2024 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 66 / 28.03.2024

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2024 година в Община Лясковец.

Решение № 65 / 28.03.2024

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на лек автомобил АУДИ А4 АВАНТ на ОД МВР - Велико Търново, за нуждите на РУ МВР – Горна Оряховица за обслужване на територията на Община Лясковец.

Решение № 64 / 28.03.2024

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ВИД СТРОЙ 2016“ ЕООД с ЕИК 204310557, със седалище и адрес на управлението: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, вх. А, представлявано от Венцислав Димитров - управител, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XIV-2403, кв. 46 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в улица в частта от о.т. 180-1180-1092-92 до урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-2403, кв. 46 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец.

Решение № 63 / 28.03.2024

Относно: Приемане на изменение на Решение № 47/12.02.2024 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г.

Решение № 62 / 28.03.2024

Относно: Даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Лясковец.

Решение № 61 / 28.03.2024

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2023 г.

Решение № 60 / 28.03.2024

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2024 г.

Решение № 59 / 13.03.2024

Относно: Промяна в бюджета на Община Лясковец за 2024 година.

Решение № 58 / 13.03.2024

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Лясковец.

Решение № 57 / 29.02.2024

Относно: Финансово подпомагане на ФК „Левски-Лясковец“.

Решение № 56 / 29.02.2024

Относно: Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново.

Решение № 55 / 29.02.2024

Относно: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г.

Решение № 54 / 29.02.2024

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Иван Иванов Коеджиков за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23217.25.32 по КККР на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се поземлен имот (ПИ) 23217.25.327 (селскостопански, горски ведомствен път) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, общ Лясковец.

Решение № 53 / 29.02.2024

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Иван Божков Иванов за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XIV-1663, кв. 39 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в общински местен път в частта от о.т. 187 до урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-1663, кв. 39 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец.

Решение № 52 / 29.02.2024

Относно: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „Виваком България“ ЕАД от съществуваща кабелна шахта III-03 на кръстовище на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Левски“ до ул. „Васил Левски“ № 2, гр. Лясковец, общ. Лясковец“ находящ се във второстепенна улица с о.т. 399 – 402 ул. „Васил Левски“, гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 51 / 29.02.2024

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в община Лясковец, област Велико Търново, включваща гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя”, по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /ПОКАНА 2/, в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ към Министерство на енергетиката.

Решение № 50 / 29.02.2024

Относно: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I - Лясковец“ ЕООД гр. Лясковец.

Решение № 49 / 29.02.2024

Относно: Приемане на Общински план за младежта на Община Лясковец за 2024 г.

Решение № 48 / 29.02.2024

Относно: Програма за управление на Община Лясковец за периода 2023 - 2027 година.

Решение № 47 / 12.02.2024

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2024 година.

Решение № 46 / 12.02.2024

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения /публична общинска собственост/ на Агенция за социално подпомагане – гр. София.

Решение № 45 / 12.02.2024

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година.

Решение № 44 / 12.02.2024

Относно: Попълване състава на Постоянни комисии към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 43 / 24.01.2024

Относно: Поправка на техническа грешка в изписване на наименованието на „Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Решение № 42 / 24.01.2024

Относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

Решение № 41 / 24.01.2024

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2023 година.

Решение № 40 / 24.01.2024

Относно: Покана за партньорство по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Решение № 39 / 24.01.2024

Относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.

Решение № 38 / 24.01.2024

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Лясковец за периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г.

Решение № 37 / 24.01.2024

Относно: Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2023 година.

Решение № 36 / 17.01.2024

Относно: Одобряване на бюджетни разплащания до приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г.

Решение № 35 / 17.01.2024

Относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

Решение № 34 / 17.01.2024

Относно: Отмяна на точка II от Решение № 31 по Протокол № 6 от 30.12.2023 г. на Общински съвет Лясковец.

Решение № 33 / 17.01.2024

Относно: Определяне на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ – Лясковец – Стражица”.

Решение № 32 / 17.01.2024

Относно: Приемане на окончателния одитен доклад № 0100313223 на Сметната палата относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Лясковец за 2022 г.