Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2024 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 47 / 12.02.2024

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2024 година.

Решение № 46 / 12.02.2024

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения /публична общинска собственост/ на Агенция за социално подпомагане – гр. София.

Решение № 45 / 12.02.2024

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година.

Решение № 44 / 12.02.2024

Относно: Попълване състава на Постоянни комисии към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 43 / 24.01.2024

Относно: Поправка на техническа грешка в изписване на наименованието на „Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Решение № 42 / 24.01.2024

Относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

Решение № 41 / 24.01.2024

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2023 година.

Решение № 40 / 24.01.2024

Относно: Покана за партньорство по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Решение № 39 / 24.01.2024

Относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.

Решение № 38 / 24.01.2024

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Лясковец за периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г.

Решение № 37 / 24.01.2024

Относно: Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2023 година.

Решение № 36 / 17.01.2024

Относно: Одобряване на бюджетни разплащания до приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г.

Решение № 35 / 17.01.2024

Относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

Решение № 34 / 17.01.2024

Относно: Отмяна на точка II от Решение № 31 по Протокол № 6 от 30.12.2023 г. на Общински съвет Лясковец.

Решение № 33 / 17.01.2024

Относно: Определяне на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ – Лясковец – Стражица”.

Решение № 32 / 17.01.2024

Относно: Приемане на окончателния одитен доклад № 0100313223 на Сметната палата относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Лясковец за 2022 г.