Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Наредби и правилници Бюджет, местни приходи и икономическа политика

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец
Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник
Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец
Правила за публично-частно партньорство в Община Лясковец

Устройство на територията и обществен ред

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лясковец
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец
Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец
Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец
Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец
Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец

Общинска собственост

Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество
Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество
Методика за образуване на начални цени за продажба на дървесина от горските територии - общинска собственост
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на община Лясковец

Околна среда

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец
Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване", Община Лясковец

Социална политика и хуманитарни дейности

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга "Грижа в дома"
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Лясковец
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Лясковец
Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Лясковец
Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец
Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности (ЦМСД), град Лясковец

Общински съвет

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на община Лясковец
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец
Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец