Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осъществяване на строително- монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец” Архив: ОП-2015-005 / 30.04.2015 ОБЯВА    На 30.04.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително- монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”.   Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 30.04.2015 г.   Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния интернет адрес: www.lyaskovets.net. от 30.04.2015 г., съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП.  Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде предоставена за закупуване при поискване от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 7.00 лв. (седем лева) с вкл. ДДС или по пощата / куриер за сметка на заинтересованото лице.  В случай, че документацията се заявява чрез куриер, е необходимо да се изпрати заявление писмено по факс или електронна поща, в което да се посочат данни за фактура (по избор), копие от платежно нареждане, адрес на който да се изпрати документацията, телефон за контакт.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 02.06.2015 г. в Информационен център на Община Лясковец.  Офертите, представени в определения срок, се отварят на 03.06.2015 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.    Възложител:  д-р Ивелина Гецова  Кмет на Община Лясковец

Документи:
30.04.2015: Документация за участие
30.04.2015: Образци № 1-16
05.06.2015: Протокол № 1
05.06.2015: Доклад № 1
05.06.2015: Решение за прекратяване