Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като среда с местно културно значение в град Лясковец” Архив: ОП-2015-003 / 16.03.2015 Статус на обществената поръчка: приключена 

Документи:
17.03.2015: Документация за участие
17.03.2015: Образци №1-16
17.03.2015: Приложения Т1-Т8
23.03.2015: Разяснение № 1 по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец”
19.05.2015: Протокол № 1 от работата на комисията
19.05.2015: Доклад № 1 на комисията
22.05.2015: Съобщение отваряне на ценови предложения
28.05.2015: Заповед № 703/28.05.2015 г. за класиране на участниците
28.05.2015: Протокол № 2 от работата на комисията
28.05.2015: Доклад № 2 на комисията
19.06.2015: Договор за обществена поръчка и приложения
19.06.2015: Информация за върнати гаранции за участие
15.07.2015: Информация за извършени плащания
24.07.2015: Информация за извършени плащания
07.12.2015: Информация за извършени плащания
21.12.2015: Информация за върната гаранциия за изпълнение
21.12.2015: Информация за изпълнение на договор