Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка Архив: ОП-2015-010 / 30.07.2015 ОБЯВА    На 30.07.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка”.   Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 30.07.2015 г. като уникалният номер на обществената поръчка е 00137-2015-0008.  Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния интернет адрес: www.lyaskovets.net. от 31.07.2015 г., съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП.  Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде предоставена за закупуване при поискване от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 13.00 лв. (тринадесет лева) с вкл. ДДС или по пощата / куриер за сметка на заинтересованото лице.  В случай, че документацията се заявява чрез куриер, е необходимо да се изпрати заявление писмено по факс или електронна поща, в което да се посочат данни за фактура (по избор), копие от платежно нареждане, адрес на който да се изпрати документацията, телефон за контакт.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 31.08.2015 г. в Информационен център на Община Лясковец.  Офертите, представени в определения срок, се отварят на 01.09.2015 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
31.07.2015: Документация за участие
31.07.2015: Технически приложения Т5.1,Т6.1-4
31.07.2015: Образци 1-13
11.08.2015: Разяснение № 1 по документацията за участие
21.08.2015: Разяснение № 2 по документацита за участие
25.09.2015: Протокол №1
25.09.2015: Доклад №1
10.11.2015: Протокол №2
10.11.2015: Доклад №2
10.11.2015: Съобщение за отваряне на ценови предложения
27.01.2016: Протокол № 3
27.01.2016: Доклад № 3
27.01.2016: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнители
27.01.2016: Решение за прекратяване
22.02.2016: Информация за върнати гаранции за участие № 1
06.04.2016: Договор ОП/2015/010-1
06.04.2016: Договор ОП/2015/010-2 и приложения
06.04.2016: Договор ОП/2015/010-3 и приложения
06.04.2016: Договор ОП/2015/010-4
06.04.2016: Договор ОП/2015/010-6 и приложения
07.04.2016: Информация за върнати гаранции за участие № 2
03.10.2016: Информация за върнати гаранции за изпълнение
14.10.2016: Информация за извършени плащания
17.10.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП/2015/010-1
13.12.2016: Информация за извършени плащания № 2
13.12.2016: Информация за върнати гаранции за изпълнение
04.01.2017: Информация за изпълнение на Договор ОП/2015/010-4
05.01.2017: Информация за изпълнение на Договор ОП/2015/010-2
05.01.2017: Информация за изпълнение на Договор ОП/2015/010-3
05.01.2017: Информация за изпълнение на Договор ОП/2015/010-6