Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец" Архив: ОП-2015-002 / 13.02.2015 На 12.02.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”   Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки на 12.02.2015 г. с уникален код на обществената поръчка № 00137-2015-0001.     Важно уведомление !!!     Кметът на Община Лясковец, в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”, че считано от 04.03.2015 г. банковата сметка за набиране средствата от гаранция за участие / гаранция за изпълнение, е променена, както следва:  Банкова сметка при внасяне на ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ / ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - под формата на парична сума:  Банка ДСК ЕАД  BIC: STSABGSF  IBAN: BG 63 STSA 9300 3300 1800 01    СЪОБЩЕНИЕ    Отварянето на ценовите предложения (пликовете с предлаганата цена), представляващи част от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”, ще се извърши на 27.04.2015 г. от 13:00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, административна сграда на Община Лясковец, етаж ІІ – в Залата на общинския съветник.    На основание на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Лясковец.     21.04.2015 г.   гр. Лясковец

Документи:
13.02.2015: Документация за участие
13.02.2015: Образци 1-16
13.02.2015: Приложения Т 1-17, 21- 26
04.03.2015: Важна информация за промяна на банковите сметки на Община Лясковец
19.03.2015: Разяснение № 1 по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”
09.04.2015: Протокол № 1 на комисията
09.04.2015: Доклад № 1 от работата на комисията
21.04.2015: Съобщение за отваряне на ценови предложения
30.04.2015: Протокол № 2 на комисията
30.04.2015: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
30.04.2015: Доклад № 2 от работата на комисията
01.06.2015: Договор за изпълнение и приложения
02.06.2015: Информация за върнати гаранции за участие
19.06.2015: Информация за плащане по договор за изпълнение
24.07.2015: Информация за плащане по договор за изпълнение
23.10.2015:  Информация за плащане по договор за изпълнение
23.10.2015: Информация за върната гаранция за изпълнение
23.10.2015: Информация за изпълнение на договор