Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на донбаски въглища, дърва и пелети от дървесина за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2015 г. до 01.04.2016 г. Архив: ОП-2015-013 / 30.09.2015 ОБЯВА    На 30.09.2015 г. ВР. И. Д. Кмет на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за избор на изпълнител при възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища, дърва и пелети от дървесина за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2015 г. до 01.04.2016 г.” по обособени позиции:   - Обособена позиция І. „Доставка на донбаски въглища”;  - Обособена позиция ІІ. „Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб)” и  - Обособена позиция ІІІ. „Доставка на пелети от дървесина”.  Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП под уникален номер 9046331 със срок на публичен достъп до 11.10.2015 г.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 12.10.2015 г. в Информационен център на Община Лясковец лично или с куриер / по пощенски път на адрес: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1.   Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 13.10.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 - Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.    ДИЯНКА БОБЕВА-МИХАЙЛОВА  ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  (съгласно Решение № 689 / 23.09.2015 г. на Общински съвет Лясковец)

Документи:
30.09.2015: Документация за участие
30.09.2015: Образци №1-№9
16.10.2015: Протокол от работата на комисията
16.10.2015: Доклад на комисията
22.10.2015: Договор № ОП/2015/0013-1 и приложения
22.10.2015: Договор № ОП/2015/0013-3 и приложения
28.10.2015: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1603/20.10.2015 г.
28.10.2015: Доклад на комисията
03.11.2015: Договор № ОП/2015/0013-2 и приложения
16.12.2015: Информация за извършено плащане
18.01.2016: Информация за извършено плащане
18.01.2016: Информация за извършено плащане
18.01.2016: Информация за извършено плащане
14.03.2016: Информация за извършено плащане
14.03.2016: Информация за извършено плащане
12.04.2016: Информация за извършено плащане
22.04.2016: Информация за върнати гаранции за изпълнение
10.06.2016: Информация за извършено плащане
10.06.2016: Информация за извършено плащане