Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2019 година

27.12.2019

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината-www.lyaskovets.net …

27.12.2019

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

На заинтересованите се предоставя 30 дневен срок, считан от 27.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от ЗНА, поради…

23.12.2019

Обявление №3112#1 / 12.12.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2931 от 12.12.2019г. на Кмета на…

23.12.2019

Обявление №3041#1 / 12.12.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2930 от 12.12.2019г. на Кмета на…

20.12.2019

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в oбщинска администрация на Община Лясковец

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс…

17.12.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.12.2019 г.

13.12.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

10.12.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Кирилов Стефанов, за изграждане на мандра.

09.12.2019

Обявление УТ-01-5937 / 29.11.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2610 от 29.11.2019г. на Кмета на…

09.12.2019

Обявление УТ-01-5936 / 29.11.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2609 от 29.11.2019г. на Кмета на…

06.12.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

26.11.2019

Обявление УТ-01-5797 / 22.11.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2532 от 22.11.2019г. на Кмета на…

25.11.2019

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 15.11.2019 г. от 14:00 часа.

25.11.2019

Заповед №2533 / 22.11.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) при условията на чл. 39, ал. 2 от Закона за местното…

22.11.2019

Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2020 година

Заповед №2255 / 28.10.2019 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за населените места в Община…

21.11.2019

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 12.11.2019 г. Решение № 463/30.10.2018 г. по административно…

20.11.2019

Програма на националната информационно-комуникационна кампания „Бъди войник” във В. Търново

На 28.11.2019 гр. Велико Търново ще бъде домакин на националната информационно-комуникационна кампания „Бъди войник”, организирана от министерството на отбраната на…

19.11.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.11.2019 г.

15.11.2019

Предложение за приемане на План-сметка за разходите за дейностите по битовите отпадъци за 2020 година

Предложение за приемане на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за…

12.11.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.11.2019 г.

06.11.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.11.2019 г.

01.11.2019

График за дежурствата в РП - Г. Оряховица в предизборния ден и в деня на изборите за общински съветници и кметове

График за дежурствата в Районна прокуратура - Горна Оряховица в предизборния ден и в деня на изборите за общински съветници и кметове.

30.10.2019

Заповед №ПО-09-489 / 29.10.2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново

Заповед №ПО-09-489 / 29.10.2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново за изменение на Заповед №ПО-09-160 / 24.09.2019 г.

30.10.2019

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

30.10.2019

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 02.11.2019 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г.

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 02.11.2019 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на втори тур на…

29.10.2019

Заповед във връзка с провеждането на втори тур на изборите за кмет на община Лясковец и кметове на кметство Мерданя и кметство Драгижево на 03.11.2019 г.

Заповед №2280 / 29.10.2019 г. във връзка с провеждането на втори тур на изборите за кмет на община Лясковец и кметове на кметство Мерданя и кметство Драгижево на 03.11.2019 г.

29.10.2019

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г., по секции в община Лясковец.

25.10.2019

Съобщение за временна организация на движението за ул. „Трети март”, гр. Лясковец

Община Лясковец, Ви уведомява, че със Заповед №2239 / 23.10.2019 год. на вр.и.д. Кмет на Община Лясковец се въвежда временен режим на движение на МПС при изграждане на…

24.10.2019

Обявление УТ-01-5162 / 24.10.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2194 от 16.10.2019г. на Кмета на Община…

24.10.2019

Заповед №2242 / 24.10.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 , във връзка с Решение № 16 от Протокол № 3 от…

24.10.2019

Заповед №2241 / 24.10.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПЗ и РУП на гр. Лясковец и Обявление №УТ-01-5163 / 24.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на…

23.10.2019

Списък на телефони и електронен адрес на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права

Списък на телефони и електронен адрес на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права за времето от 08:30…

22.10.2019

Обобщен списък на дежурните прокурори и служители от Окръжна прокуратура и Великотърновски съдебен окръг на 26 и 27 октомври 2019 г.

Обобщен списък на дежурните прокурори и служители от Окръжна прокуратура и Великотърновски съдебен окръг в предизборния ден - 26.10.2019 г. и в деня на провеждане на…

22.10.2019

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на…

22.10.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.10.2019 г.

18.10.2019

Съобщение за временна организация на движението за ул. „Петър Караминчев”, гр. Лясковец

Община Лясковец, Ви уведомява, че със Заповед №2215 от 18.10.2019 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда временен режим на движение на МПС, във връзка с извършване на…

16.10.2019

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 26.10.2019 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 26.10.2019 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация при Община Лясковец за провеждане на…

16.10.2019

Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки

Заповед №2199 / 16.10.2019 г. за провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 19 (деветнадесет) броя гаражни клетки: от…

16.10.2019

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., по секции в община Лясковец.

14.10.2019

Заповед във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Заповед №2151 / 09.10.2019 г. за забрана на продажбата и сервирането на спиртни напитки и провеждането на масови прояви във връзка с провеждането на избори за общински…

12.10.2019

Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Заповед №2173 / 12.10.2019 г. за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

10.10.2019

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 30.09.2019 г. Определение № 318/13.09.2019 г. по…

08.10.2019

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.

Заповеди №№ ПО-09-156, ПО-09-157, ПО-09-158, ПО-09-159, ПО-09-160, ПО-09-161 / 24.09.2019 г. и ПО-09-256 / 26.09.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на…

08.10.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 08.10.2019 г.

07.10.2019

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

07.10.2019

Заповед на директора на РДГ относно прилагане на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС

Заповед РД06-207 / 04.10.2019 г. на директора на РДГ - В.Търново, относно прилагане на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС.

04.10.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

04.10.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

01.10.2019

Съобщение за прекъсване на водоподаването в гр. Лясковец

Община Лясковец Ви уведомява, че ще бъде прекъснато водоподаването в гр. Лясковец на 02.10.2019 г. от 08:00 до 16:00 часа за извършване на профилактика и дезинфекция на…

30.09.2019

Разяснителни видео клипове във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия разпространява видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, във връзка с предстоящите избори за…

27.09.2019

Заповед №2031 / 24.09.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПР, ПЗ и РУП на гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на…

27.09.2019

Заповед №2030 / 24.09.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПР и ПЗ на с. Джулюница

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на…

27.09.2019

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Заповед №2062 / 26.09.2019 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети във връзка с…

27.09.2019

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед №2072 / 27.09.2019 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

25.09.2019

Избирателни списъци - част II, за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Избирателни списъци - част II, за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., по секции в община Лясковец.

24.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

24.09.2019

Съобщение за временна организация на движението за ул. „Любен Каравелов”, гр. Лясковец

Община Лясковец уведомява, че със Заповед №2018 от 24.09.2019 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда се временен режим на движение на МПС при изграждане на обект…

19.09.2019

Обявление УТ-01-3240 / 10.07.2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен…

18.09.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.09.2019 г.

17.09.2019

Съобщение относно провеждането на проучване на потребностите на работодателите от работна сила

Община Лясковец уведомява работодатели, желаещи да се включат в провеждането на второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила в…

16.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

16.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

16.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

13.09.2019

Заповед за въвеждане на временна организация на движението по ул. Никола Козлев

Заповед №1930 / 10.09.2019 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на пешеходен поход в рамките на кампанията „Европейска седмица на…

13.09.2019

Покана за пешеходен поход в рамките на кампанията „Европейска седмица на мобилността 2019 г.“

Покана до гражданите и гостите на Община Лясковец за пешеходен поход в рамките на кампанията „Европейска седмица на мобилността 2019 г.“ - „Безопасно ходене и…

13.09.2019

Покани за провеждане на мероприятие „Знаем ли правилата за пътна безопасност за пешеходците и велосипедистите“

Покани за провеждане на мероприятие „Знаем ли правилата за пътна безопасност за пешеходците и велосипедистите“ в рамките на кампанията „Европейска седмица на…

12.09.2019

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за състава на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в Община…

11.09.2019

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., по секции в община Лясковец.

11.09.2019

Удължаване на срока за прием на заявления за потребители на интегрирани здраво-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“

Община Лясковец удължава срока до 20.09.2019 г. за прием на заявления за потребители на интегрирани здраво-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините…

10.09.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.09.2019 г.

04.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

04.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Психолог” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

04.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

04.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален работник” по Проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

04.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

04.09.2019

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

04.09.2019

Съобщение за временна организация на движението за бул. „Христо Ботев” гр. Лясковец

Община Лясковец, уведомява че се въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи по обществена поръчка с предмет…

04.09.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.09.2019 г.

03.09.2019

Народният представител Станислава Стоянова кани жителите на приемна

Народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова организира приемен ден за жителите на община Лясковец на 09 септември (понеделник) 2019 година. Срещите с граждани…

03.09.2019

Обява за изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“

Община Лясковец започва изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“…

02.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК - Лясковец

Съобщение за провеждане на заседание на ОИК - Лясковец на 04.09.2019 г. от 10:00 часа.

30.08.2019

Изплаща се еднократната помощ на стопаните на умъртвените прасета

Кметът на Община Лясковец уведомява всички стопани, които са депозирали заявления в Община Лясковец и в кметствата на територията на общината, за подпомагане във…

30.08.2019

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед №1742 /26.08.2019 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

30.08.2019

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед №1745 /26.08.2019 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

29.08.2019

Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

ДОКЛАДна Временната комисия по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново, избрана с Решение № 557/20.06.2019 г. на Общински съвет Лясковец, в състав…

28.08.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.08.2019 г.

28.08.2019

Съобщение за временна организация на движението в района на жп прелез, гара Джулюница

Община Лясковец, Ви уведомява за следното:  Въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Нивелации…

27.08.2019

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-762 / 16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 198 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни…

20.08.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1722 / 20.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №…

20.08.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

№1721 / 20.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на…

20.08.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1720 / 20.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020…

20.08.2019

Община Лясковец обявява прием на заявления за потребители на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа”

Община Лясковец обявява прием на заявления за потребители на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена…

16.08.2019

Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2019/2020 г. за община Лясковец

Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на община Лясковец, които са подали…

16.08.2019

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 06.08.2019 г. Решение № 358/16.07.2019 г. по административно…

15.08.2019

Списък на кметствата, в които ще се произведат избори за кметове на 27.10.2019 г.

Списък на кметствата в община Лясковец, в които ще се произведат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 година: 1. Кметство село Джулюница2. Кметство село…

15.08.2019

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването АЧС

Информация за мерките за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със…

14.08.2019

Съобщение относно условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

Във връзка с предоставена информация от Министъра на земеделието, храните и горите относно условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за…

14.08.2019

Обявление УТ-01-3767 / 13.08.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1666 от 13.08.2019г. на Кмета на…

14.08.2019

Обявление УТ-01-3763 / 13.08.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1663 от 13.08.2019г. на Кмета на…

14.08.2019

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ДОПП ГЕРБ, КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”, ПП „ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, ПП„ВОЛЯ”КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-…

14.08.2019

Списък на допуснатите до участие в процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

Общински съвет - Лясковец, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите от Временната комисия, създадена с Решение №…

13.08.2019

Община Лясковец набира заявления за включване в механизма за лична помощ

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на…

12.08.2019

Обявление УТ-01-3695 / 09.08.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1644 от 08.08.2019г. на Кмета на…

12.08.2019

Обявление УТ-01-3694 / 09.08.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1645 от 08.08.2019г. на Кмета на…

12.08.2019

Съобщение за временна организация на движението за ул. „Панайот Хитов” гр. Лясковец

Община Лясковец, Ви уведомява, че със Заповед №1650 от 09.08.2019 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда се временен режим на движение на МПС при изграждане на обект…

07.08.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "АРКУС-СТРОЙ" ЕАД, за разширяване на производствената дейност на дружеството.

07.08.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Мираж - 9999" ЕООД, за инвестиционен проект за автосервиз в УПИ VI 2330,2329 - за комплексно обществено обслужване от кв. 4…

07.08.2019

Обявление УТ-03-3640 / 07.08.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1629 от 07.08.2019г. на Кмета на…

07.08.2019

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-655/ 17.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 60 (шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба в…

05.08.2019

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 23.07.2019 г. Определение № 11/21.06.2019 г. по Административно…

05.08.2019

Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2019/2020 г. за община Лясковец

Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на община Лясковец, които са подали…

01.08.2019

Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл.69 и 70 от…

31.07.2019

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за…

31.07.2019

Указания до стопаните, които отглеждат прасета на територията на община Лясковец

Във връзка с разпространение на заболяването „Африканска чума по свинете” и предвид усложнената епизоотична обстановка на територията на страната е проведено…

31.07.2019

Обявление УТ-01-3345 / 17.07.2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви уведомява следното:Изготвен е Комплексен проект за…

30.07.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 30.07.2019 г.

29.07.2019

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Директор” на Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в общинска администрация на Община Лясковец

На основание чл. 20 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на извършената преценка, конкурсната комисия, назначена със Заповед…

22.07.2019

Обявление УТ-01-3349 / 17.07.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1410/ 11.07.2019 год. на Кмета на…

17.07.2019

Информация за африканската чума по свинете

Информация за болестта Африканска чума по свинете (АЧС).

17.07.2019

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-582 / 24.06.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 77 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования…

16.07.2019

Съобщение на вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване

Община Лясковец съобщава на заинтересованите лица, че Министерството на туризма е разработило и внедрило Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и към…

16.07.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.07.2019 г.

15.07.2019

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване“

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

15.07.2019

Проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

15.07.2019

Обявление УТ-01-2831 / 06.06.2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен…

12.07.2019

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Сладкопойна чучулига" - с. Джулюница, общ. Лясковец

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и във връзка с необходимостта от провеждане на…

12.07.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1422 / 12.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2494…

11.07.2019

Апел във връзка с прилагане на превантивни мерки за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете

Във връзка с прилагане на превантивни мерки за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на община Лясковец, Община…

11.07.2019

Съобщение във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България

Във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България и с цел предотвратяване възникването и…

10.07.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 09.07.2019 г.

10.07.2019

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Дирекция "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние"

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни…

03.07.2019

Обявление УТ-01-3161 / 02.07.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №1315 от 02.07.2019 г. на Кмета на…

02.07.2019

Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“

Община Лясковец започва изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“…
Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица…

02.07.2019

Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“

Община Лясковец започва изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“…

02.07.2019

Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със…

01.07.2019

Обявление УТ-01-3078 / 27.06.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1275/ 27.06.2019 год. на Кмета…

01.07.2019

Обявление УТ-01-3076 / 27.06.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1272/ 27.06.2019 год. на Кмета на…

01.07.2019

Обявление УТ-01-3075 / 27.06.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1271/ 27.06.2019 год. на Кмета…

27.06.2019

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение за подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1…

26.06.2019

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение за обособяване на център за разкомплектоване на ИУМПС, което ще се осъществи в…

21.06.2019

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019

Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец, в изпълнение на Решение № 556 от Протокол № 67от заседание на Общински съвет Лясковец…

20.06.2019

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни…

17.06.2019

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че: - с влязло в сила на 04.06.2019 г. Решение № 429/08.11.2017 г. по административно…

14.06.2019

Покана за спортни празници и празник на балансираното хранене под надслов „Заедно сме по-добри и по-силни“

Община Лясковец Ви кани на спортни празници и празник на балансираното хранене под надслов „Заедно сме по-добри и по-силни“, организирани от Община Лясковец в…

14.06.2019

Обявление УТ-01-2894 / 13.06.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1161 от 13.06.2019г. на Кмета на…
Глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права…

13.06.2019

Глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права организира за граждани, медии и обществеността среща в Община Лясковец

В рамките на Build Solid Ground, международната организация Habitat for Humanity започва серия срещи в български общини, посветени на предизвикателствата и възможностите на…

13.06.2019

Покана за участие в информационен ден за популяризиране на устойчивото развитие на градовете и жилищните политики

Уважаеми съграждани,Бихме искали да Ви поканим за участие в информационен ден, посветен на устойчивото развитие на градовете и жилищните политики. Събитието се…

11.06.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.06.2019 г.

06.06.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "БРОТ МЕЛ" ЕООД за газификация на обект "Мелничен комплекс със силозно складово стопанство местност…

06.06.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Петков за изграждане на едноетажна сграда за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ 20835.141.5, в землището…

04.06.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.06.2019 г.

30.05.2019

Съобщение за оспорване на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест и допълнение по него от прокурор при Районна прокуратура -…

30.05.2019

Съобщение за оспорване на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура -…

30.05.2019

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Мега МД" ЕООД за предложение за обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване…

28.05.2019

Проект на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

28.05.2019

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № СД-03-2593/28.05.2019 г. от ДП „Национална компания железопътна…

28.05.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.05.2019 г.

27.05.2019

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №997 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен урегулиран…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №996 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: имот с кадастрален № 2167…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №995 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 600.25, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №994 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 600.21, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №993 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 600.20, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №992 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 308.66, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №991 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 306.16, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №990 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 306.15, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №989 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 305.21, с начин на…

23.05.2019

График за получаване на изборните материали на 25.05.2019 г. на СИК от РИК и Общинска администрация за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 25.05.2019 г. на СИК от РИК и Общинска администрация при Община Лясковец за провеждане на избори за…

22.05.2019

Обявление УТ-01-2454 / 17.05.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 962 от 17.05.2019г. на Кмета на…

22.05.2019

Обявление УТ-01-2361 / 14.05.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 935 от 14.05.2019г. на Кмета на…

21.05.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.05.2019 г.

21.05.2019

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново, във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския…

16.05.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Мега МД" ЕООД за обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и…

16.05.2019

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № СД-03-2424/16.05.2019 г. от ДП „НКЖИ” под. Енергоразпределение РП…

14.05.2019

Покана до председателите на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и председателите на секционно избирателните комисии в община Лясковец за обучение на секционно избирателните комисии от представители на Районната избирателна комисия - Велико Търново, във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Кметът на Община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., уведомява всички…

14.05.2019

Съобщение на вниманието на собствениците на домашни любимци (кучета)

Във връзка с изискванията на чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) в частта, в която са уредени задълженията на собствениците на кучета -…

14.05.2019

Съобщение на вниманието на собствениците на домашни любимци (кучета)

Във връзка със спазване изискванията на разпоредбите на чл. 172, т.1 и 2, чл. 173, т. 1, чл. 177, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и…

14.05.2019

Заповед във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед №927 / 13.05.2019 г., във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

14.05.2019

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., по секции в община Лясковец.

14.05.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Кирил Дончев Киров за изграждане на обект за селскостопанска продукция - рибно стопанство.

10.05.2019

Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

09.05.2019

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аркус-Строй" ЕАД за монтаж на бетонов възел - мобилен тип.

09.05.2019

Съобщение за временна организация на движението в с.Козаревец

Община Лясковец, Ви уведомява за следното:Въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на механизиран ремонт на железния път в района на ж.п…

08.05.2019

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № ЕК-2254/08.05.2019 г. от ДП „Национална компания железопътна…

08.05.2019

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № ЕК-2215/07.05.2019 г. от ДП „Национална компания железопътна…

08.05.2019

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 19.04.2019 г. от 14:00 часа.

07.05.2019

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Мега МД" ЕООД за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за събиране, временно…

07.05.2019

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин”

Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията Почетен гражданин и носител на Годишната награда на Община Лясковец - звания, които по…

07.05.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.05.2019 г.

07.05.2019

Разяснителни видеоклипове по повод предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

По повод предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия предоставя видеоклипове с цел…

03.05.2019

Информация относно инвестиционно предложение

Информация относно инвестиционно предложение на "ЗЛАТНА КРУША - ПОПКИРИЛОВ" ЕООД гр. Г.Оряховица, за изграждане на производствено-складова база за туршии в…

03.05.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Мариян Митков Василев и Николай Стефанов Бъчваров от с. Козаревец, ул. "Божур" № 3, за обособяване на център за…

03.05.2019

Обявление УТ-01-1481 / 21.03.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 611 / 21.03.2019 г. на Кмета на…

02.05.2019

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № ЕК-2096 / 25.04.2019 г. от ДП „НКЖИ” под. Енергоразпределение РП…

30.04.2019

Съобщение във връзка с предоставяне на услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия”

Община Лясковец уведомява гражданите, че на 13 май 2019 година и на 21 май 2019 година от 13:30 до 16:00 часа в сградата на Общината ще се проведат консултации за гражданите при…

25.04.2019

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на…

25.04.2019

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

24.04.2019

Обявление УТ-01-2017 / 23.04.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 843/ 23.04.2019 г. на Кмета на Общината…

24.04.2019

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № СД-03-2055 / 24.04.2019 г. от ДП „НКЖИ” под. Енергоразпределение РП…

24.04.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №811 / 19.04.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: имот с кадастрален № 1168…

24.04.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.04.2019 г.

23.04.2019

Съобщение за оспорване на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура -…

23.04.2019

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 05.04.2019 г. Решение № 110/15.03.2019 г. по административно дело…

23.04.2019

Избирателни списъци - част II, за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Избирателни списъци - част II, за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., по секции в община Лясковец.

19.04.2019

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

12.04.2019

Покана до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК в община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Кметът на Община Лясковец кани на консултации, на 16.04.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Общинска администрация, първи етаж, заседателна зала на Община Лясковец…

12.04.2019

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №745 / 11.04.2019 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

12.04.2019

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България

Заповед №744 / 11.04.2019 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26…

11.04.2019

Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., по секции в община Лясковец.

11.04.2019

Обявление УТ-01-1689 / 03.04.2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

11.04.2019

Обявление УТ-01-1790 / 10.04.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №739 от 10.04.2019 г. на Кмета на…

10.04.2019

Разрешително за ползване на воден обект

Разрешително за ползване на воден обект - язовир „Джамова чешма”, на „ИВАКОД” ЕООД.

10.04.2019

Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални…

09.04.2019

Обява за 2 свободни работни места с 4 часова заетост за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

09.04.2019

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 28.03.2019 г. Решение № 323/28.09.2017 г. по административно дело…

08.04.2019

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ЕООД за монтиране на машина за производство на пелети от слънчогледова люспа.

08.04.2019

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ЕООД за монтиране на машина за производство на пелети от слънчогледов шрот.

08.04.2019

Обявление УТ-01-1676 / 02.04.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 596 от 19.03.2019г. на Кмета на…

04.04.2019

Протокол и заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №1 (отдел 244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

Протокол от работата на комисията и Заповед №702 / 03.04.2019 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №1 (отдел…

04.04.2019

Съобщение за провеждане на открита приемна на Комисията за защита от дискриминация

На 12.04.2019 г. от 10:00 часа в залата на общинския съветник на Община Лясковец ще се проведе открита приемна за граждани на регионалния председател на Комисията за…

03.04.2019

Обявление УТ-01-1677 / 02.04 2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

03.04.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.04.2019 г.

29.03.2019

Съобщение за временна организация на движението между селата Джулюница и Бряговица

Община Лясковец, Ви уведомява за следното:Въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Нивелации на…

28.03.2019

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед №659 / 28.03.2019 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26…

28.03.2019

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед №658 / 28.03.2019 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май…

27.03.2019

Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-234 / 05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки длъжности за Националната гвардейска част за приемане…

27.03.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 26.03.2019 г.

25.03.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №619 / 22.03.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост…

25.03.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №618 / 22.03.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на…

21.03.2019

Обявление УТ-01-1458 / 20.03.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 514 по Протокол № 62 от заседание…

20.03.2019

Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-253 / 11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования…

20.03.2019

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Джамова чешма”, гр. Лясковец

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпило Заявление с вх. № М-570 / 11.13.2019 г. за…

20.03.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.03.2019 г.

13.03.2019

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 567/13.03.2019 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с тайно наддаване;2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване по…

13.03.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Скай Адвенчърс България" ООД за закупуване на активи.

13.03.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.03.2019 г.

12.03.2019

Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал., 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за…

06.03.2019

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Със заповед № ОХ-182 / 19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Сухопътните войски и Военноморските сили за…

28.02.2019

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

Заповед №459 / 21.02.2019 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019 г. между училищата и детските градини…

27.02.2019

Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-176 / 15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба…

20.02.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.02.2019 г.

18.02.2019

Обявление УТ-01-944 / 14.02.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 430 от 14.02.2019г. на Кмета на…

18.02.2019

Обявление УТ-01-794 / 12.02.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 416 от 12.02.2019г. на Кмета на…

18.02.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "СИС45 - Стоян Стоянов" за изработване на ПУП - ПП за външно ел. захранване на "Център за комплексно обслужване…

18.02.2019

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Рени С.Г. - Стефан Георгиев" и ЕТ "Сашо Алексиев - АЛПЕН" за ПУП за ЧИ на ПР и ПЗ с обхват ПИ 44793.327.23, УПИ VII 2206 за…

15.02.2019

Обявление УТ-01-715 / 07.02.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 392 от 07.02.2019г. на Кмета на…

12.02.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Златна круша - Попкирилов" ЕООД гр. Г. Оряховица, за изграждане на нова производствено-складова база за…

12.02.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.02.2019 г.

07.02.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "МД АКАУНТИНГ" ЕООД за закупуване на компютърна техника, специализиран софтуер и обзавеждане, необходими за…

05.02.2019

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.02.2019 г.

04.02.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Ирида - К" ЕООД за закупуване на сграда - хале за отглеждане на млечни крави в с. Козаревец, ул. Васил Левски 75 с…

04.02.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Иван Миланов - МВ" за закупуване на динамометър, който ще се монтира в наето помещение в с. Козаревец, ул. Васил…

04.02.2019

Обявление УТ-01-564 / 01.02.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 376 от 01.02.2019г. на Кмета на…

04.02.2019

Статут на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

Място на провеждане: гр. Лясковец, Музей на гурбетчийското градинарство Организатори: Областна администрация - Велико Търново, Община Лясковец …
Статут на Национален Петропавловски събор на…

04.02.2019

Статут на Национален Петропавловски събор на народното творчество

На 22 и 23 юни 2019 година ще се проведе ХV Национален Петропавловски събор на народното творчество.През 1993 г. общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец…

25.01.2019

Обявление УТ-01-473 / 25.01.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 347 от 25.01.2019г. на Кмета на…

25.01.2019

Агенция по заетостта: Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 21 януари - 28 февруари 2019 г. Проектът е съфинансиран от…

23.01.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Екзотика Косеви 2014" ЕООД, гр. Лясковец.

23.01.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Жикосаунд" ЕООД, с. Козаревец.

22.01.2019

Обявление УТ-01-333 / 18.01.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 302 от 18.01.2019г. на Кмета на…

18.01.2019

Съобщение за оспорване на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, срещу…

18.01.2019

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Горнооряховска скара" ООД за изграждане на "Обект за производство на термично обработени птичи продукти", с…

17.01.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №289 / 17.01.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №699…

14.01.2019

Съобщение за оспорване на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, срещу…

10.01.2019

Обявление УТ-01-116 / 08.01.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 63 от 08.01.2019г. на Кмета на…

03.01.2019

Покана за провеждане на обществено обсъждане на Проекта за бюджет на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси КАНИМ жителите на общината…