Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2016 2017 2018 2019 2020

Обществени поръчки от 2018 година

Процедури по ЗОП

ОП-2018-029 / 27.12.2018

Текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец

ОП-2018-026 / 29.10.2018

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.”

ОП-2018-021 / 31.07.2018

„Провеждане на професионални и езикови обучения по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България” по две обособени позиции

ОП-2018-020 / 27.07.2018

Изготвяне на инвестиционни проекта във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор” по три обособени позиции

ОП-2018-019 / 27.07.2018

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на сградите на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец

ОП-2018-018 / 23.07.2018

„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец”

ОП-2018-017 / 20.07.2018

„Осъществяване авторски надзор по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2018-014 / 26.06.2018

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”

ОП-2018-010 / 10.05.2018

„Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”

ОП-2018-007 / 24.04.2018

„Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт за възстановяване на ограда”

ОП-2018-006 / 13.04.2018

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец по обособени позиции”

ОП-2018-004 / 19.03.2018

„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2018-003 / 01.03.2018

„Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”

ОП-2018-001 / 05.01.2018

„Доставка на оборудване по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

Събиране на оферти с обява

ОП-2018-023 / 17.08.2018

„Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане и оборудване по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец”

ОП-2018-022 / 02.08.2018

„Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2018/2019 година”

ОП-2018-009 / 09.05.2018

Осигуряване на услуги за мобилни съвети по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България

ОП-2018-008 / 30.04.2018

„Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”

ОП-2018-005 / 05.04.2018

„Разработване на трансгранична стратегия за зелени работни места по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”

ОП-2018-002 / 17.01.2018

„Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване на офис и зали по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации

ОП-2018-030 / 28.12.2018

Подготовка на обществени поръчки по проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

ОП-2018-028 / 03.12.2018

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

ОП-2018-025 / 11.10.2018

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект:„Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”

ОП-2018-024 / 03.10.2018

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец”.

ОП-2018-016 / 06.07.2018

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за осигуряване на оборудване по проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

ОП-2018-015 / 03.07.2018

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”

ОП-2018-013 / 23.05.2018

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за възстановяване на дървени елементи по градинарско колело – долап по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”

ОП-2018-012 / 23.05.2018

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”

ОП-2018-011 / 23.05.2018

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на дейности по популяризиране на културното наследство по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”

Други