Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2016 2017 2018 2019 2020

Обществени поръчки от 2017 година

Процедури по ЗОП

ОП-2017-010 / 22.12.2017

Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец

ОП-2017-009 / 08.12.2017

Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец

ОП-2017-008 / 09.11.2017

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.”

ОП-2017-007 / 22.08.2017

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2017-2018 година и 2018-2019 година

ОП-2017-005 / 24.07.2017

„Разработване и внедряване на web базирана система и обучения за работа с нея по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”

ОП-2017-004 / 20.07.2017

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”

ОП-2017-003 / 15.05.2017

„Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”

ОП-2017-002 / 13.04.2017

„Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”

Събиране на оферти с обява

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации