Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Бюджет на Община Лясковец за 2017 година

1. Приходи:7 604 095 лв
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности:3 892 354 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности:3 555 417 лв
- §88-03:- 12 285 лв
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет:3 669 лв
- Преходен остатък:345 553 лв
1.2. Приходи за местни дейности:3 711 741 лв
- Данъчни приходи:1 023 000 лв
- Неданъчни приходи:1 635 486 лв
- Обща изравнителна субсидия:663 500 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности:251 200 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:47 600 лв
- Други:- 611 572 лв
- Приватизация:150 000 лв
- Преходен остатък:552 527 лв
- Остатък към 31.12.2017 г.:0 лв
2. Разходи:7 604 095 лв
2.1. За делегирани държавни дейности:4 153 253 лв
- От държавни трансфери:3 892 354 лв
- От собствени приходи:260 899 лв
2.2. За местни дейности:3 450 842 лв
2.3. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":1 188 657 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":141 457 лв
- Функция "Образование":2 845 491 лв
- Функция "Здравеопазване":276 546 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":443 966 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":2 110 234 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":296 217 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":151 527 лв
- Функция "Други":150 000 лв
Документи
08.02.2017: Бюджет на Община Лясковец за 2017 г.
15.02.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2017 г.
10.03.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2017 г.
27.04.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2017 г.
27.04.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 г.
11.05.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2017 г.
16.06.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2017 г.
25.07.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2017 г.
28.07.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г.
11.08.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2017 г.
14.09.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2017 г.
23.10.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2017 г.
30.10.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2017 г.
13.11.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2017 г.
12.12.2017: Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2017 г.
31.01.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2017 г.
23.05.2018: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.