Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 август 2022 г. 19.08.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.08.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 2. Изменение на Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 4. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изграждане „Кабелна линия 20kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД. 5. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ), в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) № 44793.140.18 и поземлен имот (ПИ) 44793.140.23 Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Чифлика“. 6. Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) и проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Добри дял, общ. Лясковец в обхвата на поземлени имоти (ПИ) № 1122 и ПИ № 271, за които е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) II271 – за парк и ресторант в кв. 44 по плана на с. Добри дял, общ. Лясковец и улица с о.т. 154 – 160 - 161 и 168. 7. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „СТЕФ ГРУП 29“ ООД с ЕИК 206844645, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване с питейна вода за ПИ 44793.143.48 по КККР на гр. Лясковец“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.143.188 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, представляващ републикански път II-53 „Поликраище – Лясковец – Елена“ в участъка от км 15+911 до км 16+134. 8. Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20Kv за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец. 9. Прекратяване по взаимно съгласие на договор за аренда. 10. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на втори надземен етаж в сградата на Кметство с. Мерданя, общ. Лясковец. 11. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на втори надземен етаж в сградата на Кметство с. Драгижево, общ. Лясковец. 12. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец. 13. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 г. и предоставянето му под наем по реда на чл.103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт за срок от 10 години. 14. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец