Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2022 г. 16.06.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 3. Финансово подпомагане на ФК „Левски – Лясковец“. 4. Одобряване на Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. и осигуряване на средства от общинския бюджет за 2022 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот на територията на Община Лясковец в полза на местната общност. 5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2407, за който е отреден УПИ II-2407 в кв. 10 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 6. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец. 7. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на дърводелска работилница – увеличаване на мощност“, за захранване на УПИ IV817 – за ПСД, кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец. 8. Питания. 9. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец“ и с Годишни награди за заслуги към Община Лясковец в областта на: образованието, културата, бизнеса и икономиката, здравеопазването и спорта - 8 броя предложения.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец