Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Лясковското начално училище бе домакин на среща за споделяне на добри практики 19.05.2022 Лясковското начално училище бе домакин на среща за споделяне на добри практики Начално училище „Цани Гинчев” бе домакин на мобилност по Националната програма на МОН „Иновации в действие”. То посрещна училища-партньори от два големи града – софийското 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий” и ОУ „Антон Страшимиров”, Бургас. Лясковското начално училище получи статут на иновативно с решение на Министерския съвет № 523 от 22.07.2021 г. Осъзнавайки ролята на емоционалната интелигентност и адаптивността за благополучието на учениците, училищният екип разработва проект, насочен към усъвършенстване на уменията на XXI век и прилагане на подходите на социално-емоционалното учене в училище. Проектът включва сформиране на тринадесет клуба за личностно развитие. Дванадесет от тях са предназначени за учениците, включени в целодневна организация на учебния ден. Един от клубовете е насочен към работа с родителите. На срещата педагогическите специалисти от училището демонстрираха пред своите колеги от Бургас и София дейности в няколко клуба. Всички занимания бяха обединени от темата „Здравословен начин на живот”. Малките еколози изработиха колело на здравословното хранене, в което бяха включени основните видове храни, необходими за здравословен начин на живот. Спортистите от клуб „Бързи, смели, сръчни“ се надпреварваха в играта „Топка над мрежа”. Художниците моделираха плодове и изработиха красиво пано – кошница с плодове, използвайки капачки от пластмасови бутилки. Учениците от клуб „Талантино“ се грижиха за доброто настроение на всички с песни, танци и стихотворения на същата тематика. През втория ден от посещението се проведе кръгла маса за представяне на предлаганите иновации и споделяне на добри образователни практики. Събитието се състоя в Музея на гурбетчийското градинарство. Присъстваха 35 души, сред които д-р Ивелина Гецова - кмет на Община Лясковец, адв. Людмила Илиева - областен управител на област Велико Търново, доц. д-р Соня Будева - заместник-областен управител, преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и експерти от РУО-В. Търново, общинска и областна администрация. Кметът д-р Ивелина Гецова откри кръглата маса и изрази своето задоволство, че екипът на НУ „Ц. Гинчев” е партньор и обменя опит с колегите си от две успешни училища в два големи града. С гордост сподели, че макар и в малък град, нашето училище винаги е в крак с новите технологии и успешно се справя с предизвикателствата и динамиката на новото време. Областният управител – адв. Людмила Илиева изрази мнение, че споделянето на добрите образователни практики и въвеждането на иновациите в образователния процес, е основна предпоставка за ефективността и повишаване на качеството му. По този начин ще се пребори функционалната неграмотност и от българските училища ще излизат образовани, интелигентни, конкурентни и готови да отговорят на съвременните предизвикателства ученици. Начално училище „Ц. Гинчев” представи своя иновативен проект: „ЗАЕДНО - Знаещи, Активни, Емпатийни, Добронамерени, Напредващи и Отговорни“, в рамките на който са сформирани клубове за личностно развитие, които функционират през времето за занимания по интереси като част от целодневната организация на учебния ден. В клуб „Малки медиатори” учениците придобиват знания за същността на конфликта и разрешаването му по мирен начин - тренират се социални умения като ненасилствена комуникация, толерантност, емпатия и сътрудничество, развива се емоционалната интелигентност и учениците се запознават с термините конфликт, спор, несъгласие, недоразумение, медиатор, медиация и др. В Екоклуба децата повишават екологичното си съзнание и култура, формират се като активни граждани - знаещи, можещи, търсещи и участващи в дейности за опазване на околната среда. С учениците се провеждат беседи, целящи осъзнаване на връзката с природата, зависимостите между отделните компоненти и възможностите за влияние на всеки гражданин за опазване на околната среда. Дейността на клуба включва и работа в опитното поле, овощната градина и горския кът на училището. Дейността на клуб „Добродетели” е насочена към насърчаване на учениците да развиват благородните си качества, да се вглеждат в себе си и да търсят истински ценното в сърцата си и така да имат повече разбиране, съпричастност и търпение, когато общуват с другите. Клуб „Приятелите на Зипи“ е с програма, изградена от поредица илюстрирани разкази за едно насекомо Зипи. Историите в разказите и дейностите в модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата. Докато слушат и обсъждат проблемите от разказите, те участват в забавни дейности - рисуване, ролеви техники, игри. Децата развиват положителни стратегии за справяне в проблемни ситуации. Спортен клуб „Юнак“ спомага изграждането основите на двигателната култура на децата, като заниманията в него включват изучаване на композиция „Юначе“, състояща се от 3 основни части - фигурни придвижвания с бягане; гимнастическа композиция; народен танц ръченица. Заниманията в клуба подпомагат подготовката на учениците за участието им в Национален детски олимпийски събор „Юначе“, който се провежда ежегодно. Клуб „Бързи, смели, сръчни” е насочен към насърчаване на учениците да развиват физическа култура и активност, умения да играят, да се забавляват и да развиват своите двигателни навици и компетенции. В клуб „Талантино“ децата развиват артистичните и музикалните си заложби чрез поставяне на кратки сценки и скечове и работа върху песенен и друг музикален материал. Клуб „Изящни изкуства” поднася допълнителни знания на учениците в сферата на изобразителните и изящните изкуства, а занятията дават възможност за развитие на творческо мислене и усет към цветовете и формите, към изкуството и природата и подпомагат формиране на естетически вкус. Изработват пана от естествени природни материали, картички, картини и украса, които се използват за празнични изложби. У учениците се възпитават търпение, сръчност, умения за работа в екип, толерантност. Заниманията помагат на учениците не само да виждат красотата в света около себе си, но и сами да я създават. Клуб „Прозорец към света” спомага учениците да развият любов към книгите и четенето и да усъвършенстват четивните си умения, подпомага процесите на възприемане, интерпретация и илюстрация на кратки по обем художествени произведения. „Дигитален свят” е клуб за придобиване на знания и практически умения в областта на информационните технологии, приложните компютърни програми и дигитални изкуства. Чрез индивидуални и групови задания и проекти, децата усъвършенстват придобитите умения. Дейността на „Родолюбие” е за формиране личностно отношение към род, родина, народ, семейство, приятели, традиции и обичаи. Клуб „Спорт и здраве“ пък цели формиране на интерес и осъзнаване на необходимостта от занимания със спорт още от начална училищна възраст и повишаване на качествата бързина, ловкост, сила, издръжливост и закаляване чрез провеждане на повече игри на открито сред природата. Клуб „Приобщеният родител” е насочен към съдействие, подпомагане и подкрепа на родителите по въпроси относно взаимоотношенията им с децата и проблеми във възпитанието и развитието им. На срещата представителите на гостуващото ОУ „Антон Страшимиров” споделиха, че прилагат иновация, насочена към интегрирането на обучението по природни науки, математика и информационни технологии с глобална тема „Космос“ чрез проекто-базирано и проблемно-ориентирано обучение. Целта е да се повиши интереса на учениците към обучението и училищния живот. Във всяка от трите години на иновацията глобалната тема се разбива на подтеми - Слънчева система, Звезди и галактики, Земя, хора, Космос. Всяка година завършва с представителна изява Вечер на астрономията, състезание „Космически сървайвър“, проектна седмица „Космос“. Иновацията на 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий” пък е „Училищен празничен календар”. Целта ѝ е изграждане на позитивен климат за работа в училището, приобщаване на всеки член на общността, съобразно индивидуалните му личностни потребности към общите цели и идеи, чрез възможност за изява в областта на науката, изкуството и спорта. По време на кръглата маса бе отбелязана ролята на патрона на училището домакин – възрожденецът Цани Гинчев. Той още в началото на XIX в. разбира, че учебните програми са тежки и се опитва да направи уроците интересни и да ги обвърже с практически знания и умения. В час по ботаника води децата да събират билки, а по химия прави опити с подръчни средства в училищната лаборатория. Доц. д-р Мариела Тодорова-Колева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” наблегна на факта, че всяка иновация са добре забравените постулати на реформаторската педагогика. Тя даде пример с опитните полета, които се срещат в учението на Мария Монтесори и идеите на Петерсен, които доближават интериора на училището в максимална степен до уюта на дома. Ръководният екип на НУ „Ц. Гинчев” се похвали, че стартира работа по проект „Всяко дете - пълноценен член на общността”. Основната му цел е пълноценната интеграция на децата и младежите в риск и с множество и комплексни психо-социални потребности. Доц. д-р Соня Будева, заместник-областен управител и преподавател в катедра „Организация и методология на социалните дейности“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” приветства идеята и обеща съдействие за реализиране и развитие на дейностите по проекта. В този контекст бе засегната и друга важна тема, а именно - ролята на социалния работник в училище и диференцирането му от училищния психолог и педагогическия съветник. В края на събитието всички участници си дадоха обещание, че това ще е началото на поредица срещи, които да подобрят взаимодействието между училището и семейството и ще обединят усилията си в посока повишаване благополучието на децата.