Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 май 2022 г. 18.05.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.05.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 3. Определяне на представител на Община Лясковец в областната комисия за изработване на областна здравна карта. 4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2527, за който е отреден УПИ VI2527 в кв. 106 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2393, за който е отреден УПИ XI в кв. 10 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 6. Питания. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец