Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 март 2022 г. 25.03.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.03.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. Становище по представения коригиран Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. - 31.12.2026 г., съгласно дадени указания с писмо изх.№ 91-00-14/11.02.2022 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 2. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново. 3. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2022 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 4. Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. 5. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2022 г. 6. Отчет за изпълнението на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г. с модул за Община Лясковец за 2021 г. 7. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2021 г. 8. Приемане на изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество. 9. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2327, за който е отреден УПИ III2327 в кв. 4 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 10. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1228, за който е отреден УПИ XX1228 в кв. 81 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 11. Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 г. 12. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец