Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец започна обновяването на площадки за игра на открито в детска градина „Радост“ 25.03.2022 Община Лясковец започна обновяването на площадки за игра на открито в детска градина „Радост“ В началото на месец март бе открит строеж „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Радост“ – гр. Лясковец“ в рамките на проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини - град Лясковец”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Целта на проекта е изпълнение на ремонт и благоустрояване на откритите площадки за игра в дворните пространства на детските градини в град Лясковец в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В детска градина „Радост“ е предвидено благоустрояване на дворното пространство с детски площадки, ремонт на съществуващите пешеходни и озеленени площи, организиране на открити площи за игра и създаване на условия за различни видове игри. По време на строителството ще бъдат изпълни: демонтаж на съществуващи съоръжения, които не отговарят на изискванията на наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; изваждане на стари бетонови бордюри и плочи; ремонт на четири броя детски площадки, чрез отливане на армирана бетонова настилка, полагане на каучукови плочи в зоните за безопасност под новите детски съоръжения; ремонт на съществуващите алеи с полагане на бетонови плочи тип унипаваж; монтаж на нови съоръжения за игра – комбинирано съоръжение за възрастова група от 1 до 6 години за пързаляне, катерене и балансиране; две комбинирани съоръжения за възрастова група над 3 години – едното с детска къщичка с пързалка, стълба с парапети, люлка и комбинирано спортно съоръжение, а второто с две кули, мост, стълбище с парапети и платформа с ръкохватки, пързалки и пейки с тематични игри; детска въртележка; детска люлка – двойна; занимателна игра „Морски шах“; доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци с декорации. Ще бъде направен и ремонт на съществуващите пясъчници, ще бъдат извършени дейности по паркоустройство – премахване на негодни дървета, маркиране и обозначаване с предупредителни табели на определени съществуващи дървета и други. С изпълнението на предвидените строително-монтажни работи се цели да бъдат осигурени благоприятни и безопасни условия за игра в ДГ „Радост“, благоустрояване на 2000 кв.м. от дворното пространство и облагодетелстване на 102 деца на възраст от 3 до 7 години. Изпълнител на строително-монтажните работи е ЕТ „АНИМАТ – Ангел Ангелов” - гр. София, а строителният надзор на обекта се осъществява от „ЕвроИнвестКонсулт” ООД – гр. Горна Оряховица. Проектант на обекта е арх. Анелия Димова. Общата стойност на строителството възлиза на 59 427,58 лева, като срокът за изпълнение на строителството е четири месеца. Изпълнението на строително-монтажните работи се осъществяват в рамките на проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини - град Лясковец”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.037-0005-С01/2020 г. от 18.01.2021 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.037 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите за местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.