Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 януари 2022 г. 19.01.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.01.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2022 г. 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. 3. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 г. 4. Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г. 5. Приемане на решение за одобряване на средства за извършване на неотложен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на общинска администрация Лясковец. 6. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2021 г. 7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 г. 8. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец