Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2020 г. 18.12.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.12.2020 г. (вторник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на План – сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2021 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 3. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 4. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 5. Кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 6. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България“ - Кампания за набиране на проектни предложения за 2021 г., Мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места" с обект: „Читалище „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец“. 7. Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2020 г. 8. Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2020 г. 9. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2021 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 10. Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. 11. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец. 12. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост находящ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец. 13. Включване на част от имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година и отдаването му под наем. 14. Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 г. 15. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец