Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 декември 2020 г. 04.12.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 08.12.2020 г. (вторник), от 18:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г. и Решение № 584/21.08.2019 г. на Общински съвет Лясковец. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 3. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., изменено с Решение № 68/05.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец. 4. Кандидатстване за осигуряване на безвъзмездни средства от държавния бюджет чрез ПУДООС за проект: „Изграждане на клетка 2 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново. 5. Освобождаване от заплащане на месечните вноски за наем за периода на извънредната епидемична обстановка на наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на епидемична обстановка, удължена с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец