Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 ноември 2020 г. 18.11.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.11.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2021 г. 2. Задължително предучилищно образование на четиригодишните деца на територията на Община Лясковец. 3. Промени по приходната и разходната част на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., приет с Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец. 4. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет -Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 5. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 6. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - гр. Велико Търново на извънредно събрание. 7. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2020/2021 г. 8. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1883, за който е отреден УПИ XIII1883, в кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 9. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец