Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 ноември 2020 г. 13.11.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.11.2020 г. (понеделник), от 18:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 2. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи. 3. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 152/24.09.2020 г. на Общински съвет – Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец. 4. Предложение за изменение на Решение № 170/29.10.2020 г. на Общински съвет – Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот с кадастрален № 1851, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 48 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г. за политически клуб на БСП.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец