Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Лясковец е учреден младежки клуб на БЧК „Навсякъде за всеки“ 21.10.2020 В Лясковец е учреден младежки клуб на БЧК „Навсякъде за всеки“ На 20-ти октомври 2020 година в лясковското СУ „Максим Райкович“ бе учреден клуб на Български младежки Червен кръст с единодушно гласувано име „Навсякъде за всеки“. Предложението за именуването, именно по този начин, бе направено от десетокласника на гимназията Лъчезар Маринов. В клуба ще членуват дванадесет деца от VIII-ми и X-ти клас при СУ „Максим Райкович“. Клубът бе учреден от областната структура на БЧК в лицето на Зорница Стоянова и представители на МБЧК – Велико Търнов Дея Колева, Калина Иванова и Сияна Найденова. Областните представители изнесоха презентация за историята, отличителните символи на БЧК и БМЧК, за дейността на БМЧК и основните принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, а именно: хуманност – тя е израз на мотивацията да предотвратяваме и облекчаваме при всички обстоятелства човешките страдания, да закриляме живота и здравето на човека; безпристрастност – служим на най-уязвимите, без значение от националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения, стремим се да подпомагаме хората в беда и да осигурим предимство на тези, които се нуждаят от най-бърза помощ; неутралност – за да запазим доверието на Всички, ние не взимаме участие във враждебни действия и в спорове от политически, расов, религиозен или философски характер; независимост – националните дружества подпомагат хуманитарната дейност на държавите, подчиняват се на законите в съответната страна, но винаги запазват своята автономност, за да могат по всяко време да действат, в съответствие с принципите на Движението; доброволност – Червеният кръст оказва доброволна и безкористна помощ; единство – във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст или на Червения полумесец и то трябва да бъде достъпно за всички и да разпростира своята хуманна дейност по цялата територия на страната; универсалност – Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец е световно движение, в което всички дружества имат равни права и взаимно се подпомагат. Срещата продължи със същинското учредяване на клуба и избиране на ръководство. За клубен координатор учредителите избраха Венцислав Йорданов – ученик в X-ти „А“ клас, при СУ „Максим Райкович“, за заместник-клубен координатор бе избран Венцислав Георгиев – също десетокласник, а за протоколчик на клубните срещи бе определена осмокласничката Нели Христова. Клубът очерта дейности до края на годината, които ще може да реализира и бе насрочена нова среща в месец ноември. Клубът е сформиран по инициатива на секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, в изпълнение на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта на Община Лясковец за 2020 година и по-конкретно по основна цел 5. „Развитие на младежкото доброволчество“, стратегическа цел „Развитие на доброволчеството сред младите хора, като движеща сила за личностното развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание“, оперативна цел 5.2.2. „Гарантиране правата на младите доброволци“, задача 1 „Насърчаване и подпомагане на участието на българските младежи в международното младежко доброволчество“.