Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 октомври 2020 г. 21.10.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.10.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 3. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 4. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2020 г. 5. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 6. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2020-2021 година в Община Лясковец. 7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито“. 9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) и Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 23217.135.19 и обединяването му с имот с идентификатор 23217.135.35 в новообразуван поземлен имот - 23217.135.39 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в местността „Лукач“, землището на с. Драгижево, общ. Лясковец. 10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.15 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Брода”. 11. Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество. 12. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532, за който е отреден УПИ IV2532 – за производствено складова дейност, в кв. 132 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 13. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година. 14. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот с кадастрален № 1851, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 48 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г. за политически клуб на БСП. 15. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец