Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 август 2020 г. 21.08.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.08.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2020/2021 г. 2. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2019 г. 3. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 4. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 5. Определяне на помещение за изпълнение на дейности по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.095-0001-С01/13.07.2020 г. по приоритетна ос 02 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP001-2.095 мярка на МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 6. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков - 1903” - с. Добри дял, общ. Лясковец. 7. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост с идентификатор 37664.1.8, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 8. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост с идентификатор 37664.100.37, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 9. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост с идентификатор 37664.83.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 10. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост с идентификатор 44793.283.11, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 11. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 г. 12. Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Михаил Алексиев“ - гр. Лясковец на Сдружение Футболен клуб „Левски - Лясковец“ за провеждане на спортна дейност на клуба. 13. Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Владислав“ - с. Джулюница на Футболен клуб „Владислав - Джулюница 2004“, за провеждане на спортна дейност на клуба. 14. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец