Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец започна реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика” 17.08.2020 От началото на месец август община Лясковец започна реализирането на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец“, по договор BG05M9OP001-2.095-0001-C01, по процедура чрез подбор на проекти по приоритетна ос 02 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP001-2.095 мярка на МИГ 05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия”. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. Срокът за реализация на дейностите е 15 месеца - от 1 август 2020 година до 31 октомври 2021 година. Общата стойност на проекта е 199 936.38 лева. Целта е създаване на условия за заетост и социално включване на рисковите групи в общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и почистване на територията на община Лясковец. Десет лица ще бъдат наети на работа в град Лясковец и по едно лице в петте кметства. Специфични цели на проекта са осигуряване на заетост, възвръщане на трудовите навици и развитие на умения и трудова дисциплина на лица от уязвимите групи с трайна липса на трудова заетост в сферата на озеленяването и благоустройството; разширяване дейността на социалното предприятие за озеленяване и благоустройство на територията на община Лясковец; постигане на оптимизация на разходите, които община Лясковец осигурява за благоустрояване, озеленяване и почистване на зелените площи; развитие и популяризиране на нови инициативи в социалната икономика, свързани с насърчаване на „зелени работни места”. Целева група по проекта ще бъдат продължително безработните лица, безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование /с основно или по-ниско образование/, лица без професионална квалификация, живущи на територията на община Лясковец. За обезпечаване работата на лицата, които ще бъдат наети на трудови договори при 8-часова заетост, ще бъдат закупени работно облекло, лични предпазни средства, градинска техника, градински инвентар и други необходими материали.