Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 юли 2020 г. 23.07.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.07.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г. 2. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2020 г. 4. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 5. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 6. Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2020 година. 7. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот ХХХIХ - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец. 8. Приемане на изменение и допълнение на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество. 9. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2495, за които е отреден УПИ VIII2495, в кв.113 по ПУП - ПР на гр. Лясковец. 10. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2603, за който е отреден УПИ ХХХ2603, в кв.120 по ПУП - ПР на гр. Лясковец. 11. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец