Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 май 2020 г. 22.05.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2019 г. 2. Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 4. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г. 5. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 година без търг или конкурс. 6. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2345, за който е отреден УПИ X259а, в кв. 11 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец. 7. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІІ - 2494, находящ се в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 8. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 44793.332.4, находящ се в гр. Лясковец, местност „Костимял“. 9. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот IV-1353, в кв. 67 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец. 10. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец