Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 април 2020 г. 24.04.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.04.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 2. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 3. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2020 г. 4. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2021 г. 5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2020 г. 6. Приемане на Програма за енергийна ефективност - Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на Община Лясковец до 2030 г. 7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 8. Ежегодна актуализация на наемната цена на сключените договори за наем с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт. 9. Освобождаване от заплащане на месечните вноски за наем за периода на извънредното положение на наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на извънредното положение, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България. 10. Молба за освобождаване от наем на помещенията, ползвани от „СМТЛ - ТАБАКОВ ДЕНТ“ ЕООД в сградата на Медицински център I – Лясковец. 11. Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2020 г. 12. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2020 г. и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице. 13. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост и продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда. 14. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец