Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Отлагане на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 март 2020 г. Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 март 2020 г. 19.03.2020 Свиканото извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 март 2020 г. е отложено.   На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.03.2020 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание. 2. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. – 2 броя предложения. 4. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 5. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2021 - 2023 г. 6. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.095, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 7. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. 8. Приемане на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинска собственост. 9. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2019 г. 10. Отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец. 11. Питания.     Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец