Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът на Община Лясковец д-р Гецова представи програмата за управленския период 2019-2023 година 28.02.2020 Кметът на Община Лясковец д-р Гецова представи програмата за управленския период 2019-2023 година Кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, на вчерашно редовно заседание на Общински съвет-Лясковец, представи Програмата на Общината за управлението през новия период 2019 – 2023 година. Програмата е съобразена с основни действащи национални и регионални стратегически документи и с динамичния за България период на европейско развитие и стремеж за достигане на европейски стандарти във всички области на живот на гражданите. За постигане на конкретни цели и резултати общинското ръководство и администрацията ще насочат усилията си в изпълнение на основните приоритети. Програмата съдържа основните цели, приоритети и дейности за периода на мандата, както и очакваните резултати. Основните цели са повишаване благосъстоянието и стандарта на живот, подобряване на цялостната инфраструктура, по-пълна трудова реализация, намаляване на безработицата, повишаване на икономическото и културното развитие, стимулиране на местната икономика, подобряване на бизнес-средата, интеграция и подкрепа на социалноуязвимите групи. Важни цели са също обединяване на наличните и привличане на нови ресурси за превръщане на община Лясковец в модерна и привлекателна за младите хора и предпочитано място за развитие на бизнеса и туризма, по-добро място за живеене със съответстваща образователна, здравна и социална среда. Програмата предвижда подобряване условията на живот в населените места от общината. Заложено е например модернизиране интериора на детските градини, благоустрояване на дворните им пространства, отремонтиране на сградите на СУ „М. Райкович” и на ОбУ „П.Р.Славейков”, в с. Джулюница, реконструкция на стадиона в Лясковец, на спортни площадки и съблекални, зона за отдих в Козаревец, текущи и основни ремонти и обогатяване на материално-техническата база на читалищните сгради в общинските села, възстановителни работи на читалището в Мерданя, ремонти на общинската пътна мрежа, изграждане на кръгово кръстовище на изхода на града към Г. Оряховица, реконструкция на тротоари и междуквартални пространства и много други. Предвидена е и реконструкция на административната сграда на община Лясковец, обновяване на кметството в Добри дял, обновяване и реконструкция на сградата на киното и превръщането му в сграда за комплексно административно обслужване, с художествени галерии и зала за сватбени ритуали. В програмата е предвидено още изграждане на нова и реконструкция на съществуващата водопроводна инсталация в съставните села на общината, поетапна подмяна на ВиК-инфраструктурата в град Лясковец и редица други. В областта на социалните дейности и здравеопазването сред приоритетите са увеличаване на социалните услуги, както и на капацитета на Домашния социален патронаж. Ще продължи и дейността по предоставяне на услугата „Обществена трапезария“, както и на „Топъл обяд”, създаване на социални предприятия за заетост на лица в неравностойно положение, подобряване и подпомагане живота на възрастните хора, ремонт на пенсионерски клубове и изграждане на дом за стари хора. Приоритет е също и развитието на туризма, затова ще се разработват туристически маршрути, ще се обогатяват атракциите в Музея на градинарството, а по отношение на опазването на околната среда, освен запазване и възстановяване на природните дадености по населени места и разнообразяване на туристическия продукт, се предвижда и усъвършенстване управлението на отпадъците и провеждане на кампании за по-добра екологична култура. Освен изпълнението на така заложените цели, приоритети и дейности в мандат 2019-2023г. съществено място в Програмата за управление на кмета на Община Лясковец заема планирането на новия програмен период, финансиран от средства на Европейския съюз. Програмата за управление е насочена да продължи досегашното успешно обновяване облика на Община Лясковец, за да може тя да се превръща постепенно и непрекъснато в развит район с атрактивно селско стопанство и с модерна лека промишленост, със съвременна и обновяваща се инфраструктура, с хармонична жизнена среда и съхранени природа и култура, с високо качество на живот и квалифицирана работна сила, в притегателно място за бизнес и инвестиции, за труд и отдих. При желание обществеността много скоро ще може да се запознае подробно с Програмата, която ще бъде качена на официалния сайт на Община Лясковец.