Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 февруари 2020 г. 24.02.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.02.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Представяне Програма на кмет на Община Лясковец за управление на Община Лясковец за периода 2019-2023 г. 2. Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец. 3. Предложение за ново обсъждане на Решение № 39 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-942/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново. 4. Предложение за ново обсъждане на Решение № 40 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-943/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново. 5. Предложение за вземане на решение за предоставяне на земеделски имоти - частна общинска собственост, безвъзмездно за управление на НЧ „П. Р. Славейков“ с. Добри дял. 6. Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. 7. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Лясковец през 2019 г. 8. Предложение относно необходимостта от сформиране на временна комисия за проверка на финансовото състояние на Община Лясковец за периода от последните десет години. 9. Предложение относно необходимостта от сформиране на временна комисия по изготвяне на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец. 10. Питания.     Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец