Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 ноември 2013 г. 25.11.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.11.2013 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Информация за противопожарното състояние на обектите, собственост на Община Лясковец. 2. Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2014 г. 3. Провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, Велико Търново. 4. Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост. 5. Изменение на Решение № 212/25.10.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД. 6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 7. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г. 8. Питания.