Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец партнира на НПО сектора в града по нов проект 18.10.2013 Община Лясковец е партньор на Сдружение „Бъдеще за нас” в реализирането на стартиралия в края на месец септември проект „Повишаване финансовата устойчивост и изграждане капацитет на НПО, чрез създаване на механизъм за реализация на инициативи на местно ниво в партньорство с местната власт“. Сред целите на проекта са: подобряване на финансовата и организационна устойчивост на неправителствените организации; насърчаване на партньорството между местната власт и гражданското общество и създаване на механизъм за реализиране на инициативи на местно ниво. А конкретните дейности по проекта са обединени около три основни пункта: изграждане на капацитет на НПО, доброволчество и създаване на партньорство. Предвижда се изграждането на капацитет и знания за финансова устойчивост, както и практическо обучение, изразяващо се в осъществяване на 3 конкурсно избрани обществено значими граждански инициативи за приложение на създадения механизъм за реализация на инициативи на местно ниво в партньорство с местната власт. Проектът акцентира върху гражданското действие, за което е необходимо предоставяне на знания, умения и минимални средства за изпълнение на конкретни инициативи. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за нас“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.