Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 юни 2013 г. 17.06.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 20.06.2013 г. (четвъртък) от 16:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за селскостопанската 2012-2013 г., сравнена с предходната стопанска 2011-2012 г. 2. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2013 г. - 2014 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от Общински съвет - Лясковец "Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.". 3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: 3.1. "Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец" по обявена трета покана по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 3.2. "Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в град Лясковец" по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 3.3. "Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец" по обявена трета покана по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 4. Кандидатстване на НЧ "Напредък-1870" град Лясковец с проект: "Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец" по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 5. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 г. 6. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 г. 7. Питания. 8. Предложения за удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец" и с годишни награди за заслуги към Община Лясковец – 5 броя предложения.