Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2013 г. 27.05.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2013 г., одобрена с Протокол от 17.05.2013 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец. 2. Допълване Плана по чл.9, ал.11 от Закона за защита при бедствия с Разчет за евакуация и разсредоточване при силни земетресения в Община Лясковец. 3. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание. 4. Изготвяне проект за частично изменение на ПУП - План за регулация на с.Драгижево, в обхват на УПИ І - за селкооп и градина в квартал 45 по плана на с.Драгижево. 5. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот № 135019 по Картата на възстановената собственост на землището на с.Драгижево, местност "Лукач". 6. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2013 г. 7. Обявяване на общински имот за имот - публична общинска собственост. 8. Провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост. 9. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост. 10. Питания.