Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Три сгради от общинската образователна инфраструктура на град Лясковец са енергийно обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие” 05.03.2013 Три сгради от общинската образователна инфраструктура на град Лясковец са енергийно обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие” Община Лясковец приключва най-мащабния проект за подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура, включваща две начални училища - „Цани Гинчев” и „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец. В резултат на реализацията на проекта са създадени условия за прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие, конкурентност на жизнената среда и по-добро ниво на образователния процес в общинската образователна инфраструктура на град Лясковец. Конкретни резултати от проекта са: - Повишена енергийна ефективност на сградите на НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец ; - Подобрени енергийни характеристики на три сгради от общинската образователна инфраструктура на Община Лясковец; - Подобрено качество на образователния процес и създадена съвременна среда за начално образование в община Лясковец; - Спестени 91.81 t/год. емисии на въглероден диоксид в резултат на подобрените енергийни характеристики на общински образователни институции на територията на град Лясковец - Спестена годишна икономия на енергия от 327 278 kwh/год. в резултат на внедряване на мерки за енергийна ефективност в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец” - Облагодетелствани общо 244 деца и ученици НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев” и детска ясла „МИР” от подобреното състояние на сградите, от които 39% са от етническите малцинства; - Подобрен клас на енергопотребление на сгради общинска собственост – енергиен клас B. По проекта бяха извършени строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на двете начални училища в град Лясковец, които включват подмяна на прозорци и врати с PVC, полагане на топлоизолация на фасади, подове и покриви, ремонт на отводнителна система и покривна конструкция, автоматично регулиране на отоплителна инсталация, подмяна на котели, радиатори с панели, тръбна мрежа и циркулационни помпи, изграждане на нова електрическа инсталация, подмяна на осветление с луминисцентни лампи. В детска ясла „Мир” бе извършена подмяна на отоплителен котел, радиатори и тръбна мрежа, автоматично регулиране на отоплителна инсталация, монтиране на слънчеви колектори и изграждане на слънчева инсталация за битова гореща вода, подмяна на осветление с луминисцентни тела. Внедряването на енергоспестяващи мерки върху три общински сгради с обща застроена площ от 3 416 кв. м. е извършено от Консорциум „Образователна инфраструктура”, включващ четири фирми – „Хидроизомат” АД, „Телекомплект”, „Топлик” ООД и „Стима”. Независимия строителен надзор е изпълняван от ЕТ „Кини – Петко Ангелов” гр. Велико Търново, а авторсикя надзор от „Еневита” ЕООД. Общата стойност на проекта е 1 551 793.11 лв, от които 1 272 038.55 лв. – безвъзмездна помощ - 85 % от Европейски фонд за регионално развитие и 15 % национално съфинансиране; собствено финансиране на община Лясковец – 279 754.56 лв.

Три сгради от общинската образователна инфраструктура на град Лясковец са енергийно обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”