Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 февруари 2013 г. 25.02.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.02.2013 г. (сряда) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2012 г. 2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 3. Приемане Годишен план за приватизация на обекти-общинска собственост по реда на ЗПСК през 2013 г. 4. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година. 5. Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец. 6. Отчет на Програмата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008-2011 г. 7. Приемане Общинска програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2013-2016 г. 8. План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2013-2014 г. 9. Отдаване за безвъзмездно ползване на част от УПИ ХХ-за спортна площадка, кв.82 по ПУП на гр.Лясковец, община Лясковец, актуван с АОС-п № 78/11.04.2006 г. 10. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г. 11. Учредяване възмездно право на пристрояване. 12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. 13. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост. 14. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице. 15. Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2013 г. 16. Питания.