Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Константинос Елевтериус Еммауилидис с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 109 22.08.2017 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-2887 / 10.07.2017 г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.    Дата на поставяне на съобщението 22.08.2017 г.