Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Стефка Минчева Николаева с адрес гр. София, ул. Царево село № 5, ап. 3 07.07.2017 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2491 / 09.06.2017 г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.   Дата на поставяне на съобщението 07.07.2017 г.