Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Димитър Петков Димитров с адрес гр. Варна, ул. Батак № 2, ет. 8, ап. 46 07.06.2017 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-1902 / 09.05.2017 г. и ФСД-02-1903 / 09.05.2017 г.  В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.     Дата на поставяне на съобщението 09.05.2017 г.