Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Еленка Димитрова Друмева с адрес с. Бряговица, общ. Стражица, ул. "Първа" № 22 28.08.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-4164 / 12.08.2014 г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 28.08.2014 г.