Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Николай Петков Николов с адрес гр. Шумен, ул. "Марин Дринов" № 4, ет. 3 07.08.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2, от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-3436 / 02.07.2014 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 07.08.2014 г.