Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Веселин Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" № 12 04.07.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2, от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2901 / 10.06.2013 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 04.07.2014 г.