Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Енчо Тодоров Даракев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14, вх. А, ет. 1, ап. 2 30.06.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2, от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-1223 / 11.03.2014 г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 30.06.2014 г.